Kezdőlap

A L K A L M I I S T E N T I S Z T E L E T


KARÁCSONYESTI ISTENTISZTELET

 1. Figyelembe véve a lehetőségeket, nem feltétlenül Szenteste kell tartani a karácsonyfa ünnepélyt.
 2. Az istentisztelet rendje foglalja magába mindenképpen a karácsonyi történet felolvasását.
 3. Karácsonyi énekek, énekeskönyvünk alkalmi énekei, alkalomhoz illő versek, énekkari, vagy zeneszámok, pásztorjátékok, betlehemezések tetszés szerinti összeállításban szerepeljenek az este műsorában.
 4. A karácsonyi ajándékcsomagok, jutalmak, segélyek kiosztása az istentiszteleti rész záróénekének elhangzása után javasolt, hogy ne zavarja az istentisztelet menetét, áhítatát.
 5. Felhasználható és felhasználandó a vidékre jellemző, karácsonyi tartalma mellett vallásos értékeket hordozó szokások bevitele a műsorokba.

NAGYPÉNTEKI ISTENTISZTELET

1.      Délelőtt rendes vasárnapi istentisztelet, alkalmi imával és egyházi beszéddel. Ahol ez szokásban van, és megoldható, a Passiót elő kell adni.

 1. Délután vagy este, helyi szokás szerint szintén a fenti alkalmazható:
  1. Kezdőének
  2. Derekas ének /egy szakasz/
  3. P A S S I Ó /egyéni vagy énekkari előadásban/
  4. Ima.
  5. Miatyánk.
  6. Áldás.
  7. Záróének.

ANYÁK NAPI ISTENTISZTELET

 1. Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és prédikációval.
 2. Kiegészítő rész: előadás, énekkari vagy zeneszámok, szólóénekek, anyáknapi vallásos versek. Felhasználható és ajánlott is minden helyi szokás az édesanyák ünneplésével /templomi ünneplésével!/ kapcsolatosan.
 3. Áldás.
 4. Záróének.

ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖKI ISTENTISZTELET

 1. Ha nem ment feledésbe, és megtartják, akkor vasárnapi istentiszteleti rend szerint történik, alkalmi imával és egyházi beszéddel.

REFORMÁCIÓI ISTENTISZTELET

 1. Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és prédikációval.
 2. Törekedni kell az ökumenikus megemlékezések bevezetésére, vendéglelkészek meghívására. Alkalomszerű versek, énekek, próza is elhangozhatnak.

HALOTTAK NAPI ISTENTISZTELET

 1. Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és prédikációval.
 2. Alkalomszerű versek, énekek és próza beiktatása lélekemelő hatású lehet.

DÁVID FERENC EMLÉK-ISTENTISZTELET

 1. Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és prédikációval.
 2. Kiegészítő rész: Énekkari vagy zeneszámok, egyéni énekek, versek, próza, előadás Dávid Ferenc életéről és munkásságáról.
 3. Záróének.

SZILVESZTER ESTI /ÓÉVI/ ISTENTISZTELET

1.         Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és prédikációval. Éjfélkor tartott istentiszteletkor szép az éjféli harangozás; mind az esti mind pedig az éjféli istentisztelet végén felemelő a Himnuszok éneklése.

ÚJESZTENDEI ISTENTISZTELET

 1. Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és prédikációval.
 2. Kívánatos ez ünnepi alkalommal az előző évi anyakönyvi bejegyzéseinek, az egyházközségi eseményeknek és az adományoknak rövid ismertetése.
 3. Záróének helyett Himnuszaink éneklése ajánlott.

JÓTEVŐK EMLÉK-ISTENTISZTELETE

 1. Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és prédikációval.
 2. Kiegészítő rész: előadás a jótevők életéről /lehet egy személyről is/, az alapítvány megszületéséről, működéséről, díjazásokról, segélyezésekről. Énekes, verses, prózai műsorszámokkal lehet gazdagítani az alkalmat.
 3. Záróének.

SZERETETVENDÉGSÉGI ISTENTISZTELET

 1. Előfohász. /lásd a hétköznapi istentiszteleteknél/.
 2. Ének. /lehetőség szerint derekas ének/.
 3. Bibliaolvasás.
 4. Bibliamagyarázat.
 5. Ima.
 6. Miatyánk
 7. Áldás.
 8. Záróének.

A szeretetvendégséggel kapcsolatos szempontok

 1. A szeretetvendégség /agapé/, mint az őskereszténység jelentős, összetartozást erősítő, jelentős vallásos cselekménye, evangéliumi alapon álló unitárius istentiszteleti rendünk szerves része, amelynek keretében helyet kapnak a vallásos és az egyházi élet, egyháztörténelem tárgykörét felölelő előadások is. A szeretetvendégség bár nem helyettesíti az istentiszteletet, sokszor hatásában eredményesebb lehet lelki-szellemi vonatkozásban is.
 2. A szeretetvendégség szerves részét képezi a hívek mindennemű adománya, tészták, sütemények, italok /üdítők, tea/, közös elfogyasztása. Ha gyermek istentisztelettel egybekötött, de lehet felnőtteknél is, tombolázással lehet gazdagítani az együttlétet. Műsorszámokat is lehet beiktatni, de ne legyen hosszú, hogy lehessen kötetlenül beszélgetni, hiszen ez az elsődleges szempont a szeretetvendégségen.
 3. A szeretetvendégség időpontja és helye minden elképzelhető alkalom és hely, ami nem megy a vallásos tartalom rovására.
 4. A szeretetvendégség olyan alkalom kell legyen, ahol meg tudjuk ismertetni minél jobban magunkat. Ezért jó, vendéglelkészeket, más vallású előadókat meghívni, és híveinket kérni, hogy hozzák el ismerőseiket, barátaikat.
 5. A szeretetvendégség fontosságát nem elég hangsúlyozni. Szekularizálódó világunkban, esetünkben pedig a nagyon szétszórtság indokolja, hogy minél több alkalommal éljünk ezzel a lehetőséggel. Meg kell találni más és más formáját az ilyen összejöveteleknek: névnapok, születésnapok alkalmával való összejövetel, egyszerre konfirmáltak összejövetele, házassági évfordulók közös megünneplése, egy helyről, vidékről elszármazottak találkozója, stb.

LELKÉSZSZENTELÉSI ISTENTISZTELET

a. Zsinati ülés

Az Egyházi Képviselő Tanács előadója előterjeszti a Tanács jelentését a Zsinat istentiszteletének keretében tartandó lelkészszentelésről.

b. Lelkészszentelési istentisztelet és szertartás.

1.       Rendes vasárnapi istentisztelet a megállapított rend szerint a szolgálattevő szószékről való lejöveteléig.

2.       Ének /193. sz. vagy más alkalomszerű énekünk/.

3.       Lelkészszentelési beszéd.

4.       Püspök felhívására főjegyző felolvassa a felszentelendő lelkészek névsorát kinevezésük sorrendjében, akik nevük hallatára helyükről felállnak.

5.       Püspök az úrasztala mellől a következő kérdéseket intézi hozzájuk:

Készek vagytok-e az unitárius lelkészi hivatás vállalására, Isten és ember szolgálatára?

K é s z e k   v a g y u n k.

Fogadjátok-e, hogy Jézus evangéliumán alapuló unitárius keresztény vallásunk hitelveit megtartjátok és hirdetitek, híveiteket is vallásos és erkölcsös életre vezetitek, anyaszentegyházunk épülésére és Istenországa magvalósulására?

F o g a d j u k.

Készek vagytok-e fogadástételeteket a lelkészi eskü letételével megpecsételni?

K é s z e k   v a g y u n k.

6.       Püspök felhívására főjegyző beveszi az esküt:

Én N. N. esküszöm az egy örök Istenre, hogy lelkészi tisztségemben híven és lelkiismeretesen járok el. Vallásomat és egyházamat hűséggel szolgálom. A jézusi evangéliumot az unitárius vallás hitelvei szellemében, értelmi és lelkiismereti meggyőződésem szerint hirdetem és tanítom. Az Unitárius Anyaszentegyház előrehaladásáért mindent megteszek, semmit el nem mulasztok és semminemű terhes szolgálatot ki nem kerülök. Az egyházi törvényeknek és elöljáróimnak az Egyház Alaptörvénye szerint vonakodás nélkül engedelmeskedem. Minden erőmből arra törekszem, hogy példaadó életemmel, Isten és ember szolgálatával egyházamat és Istenországát építhessem. Isten engem úgy segéljen, és úgy adja lelkem üdvösségét. Ámen.

7.       Eskütétel után a püspök, főjegyző és felkért lelkészek a felszentelendők fejére teszik kezüket, és egy-egy bibliai idézetet mondanak. Ezután – a kézrátétel alatt – a püspök Isten áldását kéri a felszentelt lelkészekre.

8.       A főjegyző kinyitja a felszentelt lelkészek anyakönyvét, és felhívja őket, hogy kinevezésük sorrendjében írják be nevüket.

9.       Püspök átadja a felszentelési oklevelet egy-egy bibliai mondás kíséretében.

10.   A felszentelt lelkészek egyike köszönetet mond a Zsinatnak.

11.   Ajándékozások, esetleges üdvözlések, köszöntések.

12.   A gyülekezet áldással való elbocsátása.

13.   Záróének. /199., 214., Himnuszaink/.

PÜSPÖKBEIKTATÓ ISTENTISZTELET

 1. Kezdőének.
 2. Derekas ének.
 3. Ima.
 4. Miatyánk.
 5. Ének. /egy szakasz/
 6. Főgondnok-elnök felolvassa a püspökválasztó Zsinat határozatát. Ezt követően felkéri a főjegyzőt és a lelkészeket, hogy a beiktatási szertartást végezzék el.
 7. Az úrasztala mellett a főjegyző és lelkészük jobb kezüknek a püspök fejére tételével /aki ezalatt térdre ereszkedik/, egy-egy bibliai idézet elmondásával végzik a beiktatási szertartást, amelyet a főjegyző vagy rangidős lelkész áldással fejez be.
 8. Főgondnok-elnök a beiktatott főpásztort felkéri, hogy, mint a Magyarországi Unitárius Egyház …-ik püspöke, foglalja el a székét.
 9. Ének /193. sz. egy szakasza, miközben a püspök felmegy a szószékre/.
 10. Ima.
 11. Miatyánk.
 12. Közének.
 13. Textusfelvétel.
 14. Egyházi beszéd.
 15. Utóima.
 16. Áldás.
 17. A beiktatott püspök üdvözlése.
 18. Záróének /199., 213., 214., Himnuszaink/.

LELKÉSZBEIKTATÓ ISTENTISZTELET

 1. Kezdőének.
 2. Derekas ének.
 3. Püspök és beiktatandó lelkész az úrasztalához vonulnak. Püspök köszönti a gyülekezetet, és felhívja a főjegyzőt, hogy olvassa fel a püspöki kinevezést. Ennek megtörténte után püspök felszólítja a lelkészt, hogy tartsa meg beköszöntő szolgálatát.
 4. Csendes orgonajáték, miközben a lelkész felmegy a szószékre.
 5. Ima.
 6. Miatyánk.
 7. Közének.
 8. Textusfelvétel.
 9. Egyházi beszéd.
 10. Utóima. /Ezt követően a lelkész lejön a szószékről./
 11. Ének. /egy versszak, miközben a beiktatást végző püspök vagy megbízottja felmegy a szószékre./
 12. Textusfelvétel.
 13. Beiktató beszéd.
 14. Áldás.
 15. Ének /egy szakasz/. Itt szerepelhet énekkar vagy más zene.
 16. Püspök és az új lelkész megállnak a templom piacán, és megkezdik a tulajdonképpeni beiktatást.
 17. Püspök a következőket mondja:

Én, mint a Magyarországi Unitárius Egyház püspöke, az Egyház Alaptörvényében biztosított jogomnál fogva, ezennel beiktatlak a …… egyházközség rendes lelkészi állásába. Átadom a templom kulcsát. Nyisd meg a templom ajtaját, és tárd szélesre, hadd jöjjön minden hívő ember imádkozni, megpihenni, és új erőt nyerni Isten házában. Átadom a Bibliát. Hirdesd az evangéliumot, prédikáld és példázd életeddel a szeretet kettős jézusi parancsát. Átadom a kelyhet. Osszad a kenyeret és a bort, életünk örök erőforrásait a Jézus asztaláról mindazoknak, akik éhezik és szomjúhozzák az áldottabb emberi életet. Átadom az egyházközség pecsétjét. Végezd munkád hűséggel és hivatástudattal, hogy mindenek ékesen és szép rendben legyenek. Az evangélium szellemében légy őrállója és pásztora a rád bízott gyülekezetnek Isten és ember szolgálatában.

 1. A püspököt a beiktatott lelkész vagy valaki felkért lelkész, illetve az egyházközségből felkért világi egyháztag üdvözli. A többi üdvözlés, köszöntés kizárólag a beiktatott lelkészhez intézendő.
 2. A lelkészt köszöntheti a főhatóság mellett a lelkészek, az egyháztagok, ifjak, nők, hittanosok, más felekezetek képviselői, helyi hatóságok, stb. Az üdvözölt lelkész válaszol valamennyi köszöntőre, amit áldás követ.
 3. Záróének. /Himnuszaink/

LELKÉSZ-KIBÚCSÚZÓ ISTENTISZTELET

1.      Kezdőének.

 1. Derekas ének.
 2. Főhatósági irat felolvasása /áthelyezésről, nyugdíjba vonulásról, stb./. Ezt követően a püspök, vagy főjegyző, vagy megbízott lelkész felszólítja a kibúcsúzó lelkészt, hogy tartsa meg kibúcsúzó szolgálatát a szószékről.
 3. Ének /egy szakasz, miközben a lelkész megy fel a szószékre/.
 4. Ima.
 5. Miatyánk.
 6. Közének.
 7. Textusfelvétel.
 8. Egyházi beszéd.
 9. Csendes ima.
 10. Utóima. /ezt követően lelkész lejön a szószékről./
 11. Ének /egy szakasz, miközben a főhatósági vagy megbízott szónok-lelkész felmegy a szószékre./
 12. Textusfelvétel és beszéd.
 13. Áldás.
 14. Ének /egy szakasz, vagy lehet énekkar vagy más zene/.
 15. A püspököt, ha jelen van, köszönti a lelkész vagy más felkért személy.
 16. A kibúcsúzó lelkészt köszöntik: lásd a beköszöntő 19. pontját.
 17. A kibúcsúzó lelkész válaszol, amit áldással fejez be.
 18. Záróének. /Himnuszaink/

FŐTANÁCSI ÉS ZSINATI ISTENTISZTELET

A Magyarországi Unitárius egyházban nem vált szokássá a Főtanács alkalmával tartott istentisztelet. A Zsinatnak megvan a sajátos tartalma: püspök- vagy lelkészszentelés, és ehhez kapcsolódik az istentisztelet.

TEMPLOM- VAGY IMAHÁZ-SZENTELÉSI ISTENTISZTELET

A templom- vagy imaházszentelést a püspök, vagy megbízottja végzi. A bevonuló püspököt az egyházközség gondnoka üdvözli a templom vagy imaház piacán, és felkéri a templom vagy imaház felszentelésére.

 1. Kezdő ének.
 2. Derekas ének.
 3. Ima.
 4. Miatyánk.
 5. Közének.
 6. Textusfelvétel.
 7. Felszentelő egyházi beszéd.
 8. Utóima.
 9. Áldás.
 10. Ének vagy énekkar.
 11. A lelkész megfelelő és rövid beszámolója a templom vagy imaház javításáról, építéséről.
 12. Úrvacsorai ének.
 13. Úrvacsoraosztás a megállapított rend szerint.
 14. Záróének. /Himnuszaink/

HARANGAVATÁSI ISTENTISZTELET

1.      Rendes vasárnapi istentisztelet, alkalmi imával és egyházi beszéddel.

 1. Az egyházi beszéd végén megszólal a felszentelendő harang, miközben a püspök, vagy megbízottja a következőket mondja:

És most szólaljon meg a harang. Hívogassa az élőket, sirassa el a megholtakat, űzze el a veszedelmet. Hirdesse messzemenő hangon Isten dicsőségét, békességet a földön és jóakaratot az emberek között. Ámen.

 1. Áldás és záróének.

ORGONAAVATÁSI ISTENTISZTELET

1.      Sorrendje ugyanaz, mint a harangavatási istentiszteleté.

2.   Az egyházi beszéd végén megszólal az orgona, kb. 1 percig. Utána ez a szöveg hangzik el, amit a gyülekezet felállva hallgat:

És most szólaljon meg az orgona. Zengő hangja mellett szárnyaljon az ajkakról és a szívekből a zsoltár: Énekeljetek az Úrnak új éneket, vígan énekelj az Úrnak te egész föld. Ámen.

3.      Áldás és záróének.

HÁZAVATÁSI ISTENTISZTELET

1.      Ének

2.      Előfohász. Ajánlott szöveg: A kő, melyet az építők megvetettek, szegletkővé lett. Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt. Ez a nap, amelyet az Úr rendelt, örvendjünk és vigadjunk ezen. Ó, Uram, segíts most, ó Uram, adj jó előmenetelt.

3.      Textusfelvétel.

4.      Alkalmi beszéd.

5.      Ima.

6.      Miatyánk.

7.      Áldás. Ajánlott szöveg: Isten áldása legyen e hajlékon, hogy lehessen otthona a családnak. Az ő békessége és szeretete lakozzék benne és lakóinak szívében. Ámen.

8.      Záróének.

SÍRKŐ-SÍREMLÉKAVATÁSI SZERTARTÁS

1.      Ének.

2.      Előfohász.

3.      Rövid megemlékezés.

4.      Ima.

5.      Miatyánk.

6.      Áldás.

7. Ének.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: