Kezdőlap

Főpásztori köszöntés újév reggelén

Hozzászólás

Kedves unitárius híveim, keresztény testvéreim!

Istenben bízó hittel és nagy szeretettel köszöntöm újév reggelén unitárius híveinket, minden gyülekezetet, szórványban élő híveinket, lelkészeket és gondnokokat. Nincs szebb és áldottabb pillanat életünkben, mint amikor magunk mellett érezzük családtagjainkat, barátainkat és bizalommal teli lélekkel közös örömeinkről, sikereinkről vagy épp gondjainkról tudunk őszintén beszélni. Újév reggelén örömteli tiszta érzés van szívemben, hogy a nehézséggel és megpróbáltatással teljes esztendő napjai után, őszinte érzéssel és bizalommal fogalmazhatom meg jókívánságaimat gyülekezeteink, híveink és minden jó érzésű embertárs felé.

Az elmúlt esztendő eseményei arról győztek meg, hogy sokunkban a jó szándék lakozott, hogy egyházunkért, közösségünkért szívvel-lélekkel tudtunk dolgozni. Lelkészeink és híveink feladatukat, munkájukat igyekeztek lelkiismeretesen elvégezni, magyar unitárius anyaszentegyházunkat tovább gyarapítani szellemi és anyagi értékekkel. Messzire szakadt híveinkkel és a világ unitárius közösségeivel is igyekeztünk a testvéri kapcsolatokat ápolni, az egymásra figyelést erősíteni.

Az eredmények és sikerek mellett azonban voltak nehézségek, megpróbáltatások is, bár a sok egymásnak feszülő személyi érdek nem uralta el annyira közösségi életünket, hogy szem elől tévesszük a közös célt: valláserkölcsi közösségünk megtartását és erősítését. Egyetemes unitárius kincsünk a jézusi evangéliumban gyökerező összetartozás, testvériség. Csak úgy tudunk tovább élni, dolgozni és gyarapodni, ha egymás mellett meg tudunk maradni és a szó igaz értelmében egymás terhét felelősségteljesen hordozzuk. Hiszem, és azért imádkozom, hogy Isten gondviselő szeretete adjon bölcsességet, hogy az egymásnak feszülő véleménykülönbségek között megtaláljuk az egyetértést, azt a közös utat, melyen együtt tovább tudunk haladni. Ehhez semmi más nem kell csak az Isten- és emberszolgálat alázatos felvállalása. Jézus tanítása kell felerősödjön lelkünkben:„tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok” (Mt 11,29/b). Újév reggelén ezért imádkozom és imádkozunk. Az örökkévaló egy igaz Istenünk segítsen megtalálni a közös utat, és adjon erőt az evangélium szellemében, hogy munkásai tudjunk maradni a szolgáló szeretetnek.

Kedves Testvéreim! Évezredek távolából szól felénk a zsoltáríró üzenete az új év első reggelén „Most azért mit reméljek, oh Uram!?” (Zsolt 39,8). Mennyi gond és bizonytalanság között vergődünk egyénileg és közösségileg! A gazdasági, pénzügyi gondok mellett súlyosbodik a szellemi és lelki válság, melynek jelei naponta tapasztalhatóak. A rossz értelemben vett versengés és irigység behálózta sokunk szívét.   Meglazultak a családi, rokoni, nemzeti együvé tartozás kötelékei. Sokan tesszük fel magunknak vagy a mellettünk élőnek a zsoltáros kérdést. Ilyen körülmények között mit remélhet az ember?

A megtisztuláshoz és tisztánlátáshoz szükséges, hogy az önvizsgálat megtörténjen. Isten jelenvalóságát érezve bátran szembe kell néznünk magunkkal és a múlt viselt dolgaival. Csak így várhatjuk, hogy embertársainkkal való kapcsolataink rendeződjenek. Meg kell vallanunk, hogy nem mindig vezéreltek jézusi gondolatok. Őszintén el kell mondanunk, hogy hívő emberként gyarló vágyak uralták szívünket és cselekedeteinket sokszor ezek irányították. Önös érdekek, konok makacsságok, hatalmi vágy és önzés gördített akadályt elénk nap mint nap vagy a reményt vesztett emberek, a szótlan közömbösségbe zárt életek falába ütköztünk. Azt tapasztaltuk, hogy az életharc, a fennmaradás és megmaradás küzdelmében sokszor egyedül maradt az Istenben bízó ember. Az eredménytelenséget, az egy helyben való topogást látva fakadt fel  bennünk is a kérdés: mit reméljek, mit reméljünk, oh Isten!?

Az élő hittel megáldott Isten gyermeke, az ember nem adja, nem adhatja fel a harcot. A hívő ember szívében a remény nem halhat meg. Nem keríthet hatalmába a beletörődés, nem béníthat meg a tehetetlenség. Meg kell találnunk a megoldást! Ezt pedig csak együtt tudjuk megtalálni, ha mind, együtt, feltétlen hittel és szolgáló szeretettel jézusi tanítványoknak valljuk magunkat. Szívünk szeretetét, értelmünk világosságát és a bennünk lakozó jóságot összetéve, egymás mellé illesztjük azt, ami mindenki számára jó, szép és igaz.

Hadd idézzek József Attila A számokról című verséből:

„Vegyetek erőt magatokon
És legelőször is
A legegyszerűbb dologhoz lássatok –
Adódjatok össze,
Hogy roppant módon felnövekedvén,
Az Istent is, aki végtelenség,
Valahogyan megközelítsétek.”

Keresztény Testvéreim!

Újév reggelén vallom a költővel, hogy erőt kell vennünk magunkon. Nagyobb buzgósággal kell munkálkodnunk feladataink teljesítésében, a szív melegségével és bizalommal fordulva egymás felé. Mindennapi cselekedeteink tegyenek bizonyságot az evangélium kisugárzó erejéről, mert a reménykedő ember Isten jelenlétét igazolja a világban. Ha újév reggelén a zsoltáros költő kérdése hangzik el ajkunkról, akkor az apostol tanítása szerint adjuk meg a feleletet: „azért fáradunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki minden embernek megtartója…“ (1Tim 4,10). Az élő Isten szeretetének tudatában akarunk tovább dolgozni, aki nemcsak megteremtett, hanem elhívott, hogy a szeretet munkásaiként munkatársai legyünk. Nekünk az a feladatunk, hogy erről az élő Istenről, aki minden benne bízni tudó embernek gondviselő Atyja, valljunk hittel és cselekedettel. Életünknek igazolnia kell, hogy nem az önzés, nemcsak a magunkkal való törődés irányít, hanem a szolgáló szeretet, hiszen így leszünk fontosak és értékesek egymásnak és Istenünknek.

A szeretetnek és áldásnak egy örök igaz Istene vezessen bennünket az új évben és segítse nemzeti közösségünkért, egyházunkért, szeretteinkért végzett közös, áldozatos munkánkat. Áldja és szentelje meg Belé vetett hitünket, reménységünket. Adjon népünknek, egyházunk minden tagjának és minden békeszerető embernek áldott új évet!

Kolozsvár, 2016. január 1.

Főpásztori szeretettel,

Bálint Benczédi Ferenc

püspök

Reklámok

EMMI – üdvözlet

Hozzászólás

Az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

Karácsonyi üdvözlete:

EMMI-2013

 

Karácsony ünnepéhez közeledve szeretném mindenkinek megköszönni a közösen végzett munkát!

Bízom abban, hogy elvégzett feladataink hozzájárulnak közösségeink megerősödéséhez, hiszen a XXI. századi Magyarországot ezek a közösségek tudják felépíteni, értékválasztásaiban meghatározni.

A keresztény ember számára a karácsony a szeretet személlyé születésének ünnepe.

Kívánom, hogy ez a cselekvő, egymásért felelősséget vállaló szeretet szülessen meg mindannyiunkban.

Hölvényi György egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár

Békés Húsvétot!

Hozzászólás

Áldott Húsvéti Ünnepeket kíván,

???????????????????????????????

szeretettel, Pap Gy. László lelkész  és  családja,

valamint a Debreceni Unitárius Egyházközség Presbitériuma.

Kép forrása:

http://uninaplo.unitarius-halo.net/csekefalva/2013/03/29/aldott-unnepet-2/

Jókívánság

Hozzászólás

Karácsonyfa
Gál Éva Emese
A gyermekkor boldog karácsonyfája
a szívünkből a mennyekig ragyog,
és az egész nagy család körbeállja,
mint bolygók az éltető csillagot.
Mondd, szerteszét szóródnunk miért kellett,
s miért árnyal arcunkon a halál?
Mért nem irhatok olyan fáról verset,
amit az egész család körbeáll?
Gyűlnek köztünk mezők, utak, határok,
nincs erőnk győzni az idő felett,
hiába őrzünk annyi közös álmot,
ha postán küldjük a szeretetet
egymásnak, valódi ölelés helyett,
a régi, nagy karácsonyfa alatt,
ahol a megváltó hitek születtek,
hogy együtt túléljük a gondokat.
Kint a világ fehér csodákba dermed.
Minden sóhajunk csillagot terem,
amíg fájdalmunk lehel bele lelket:
velünk szakad szerte a végtelen.
De bent a lélek titkos melegében
összetartásunk jelképe a fa,
amit cipelünk minden űzetésben,
mert világ-családunk karácsonya
ölelkezik benne a vesztés ellen,
és űrök távlatait éri át.
A szeretet olyan legyőzhetetlen:
benne tisztul ünneppé a világ.
A fenti verssel kívánunk minden egyházközségi tagnak
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Isten áldásaiban gazdag Békés Boldog Újévet.

Ünnepi kívánság

Hozzászólás

Az egyházközség vezetősége nevében minden kedves egyházközségi tagunknak Istentől áldott, békés

Pünkösdi Ünnepeket

kívánunk!

Az ünnepi beszéd az alábbi hivatkozáson olvasható:

http://papgylaszlo.wordpress.com/irasaim/beszedek/unnepi-beszedek/punkosd/punkosd-2012/

Áldott Húsvétot!

Hozzászólás

A magam, családom és az egyházközség vezetősége nevében minden látogatónak

Kellemes Húsvéti Ünnepet kívánok!Szeretettel: Pap Gy. László


Istenes gondolataim az ünnepi beszédek között olvasható lesz a holnapi napon.

BÚÉK – 2012

Hozzászólás

Az egyházközség Vezetősége beteljesülésekben gazdag

Boldog Újévet kíván minden egyházközségi tagunknak!

— A boldogság nyolc feltétele.

I. A jó egészség.

II. A nyugodt lelkiismeret, vagyis hogy sohase kelljen szemrehányást tennünk magunknak.

III. A testi erő,vagyis hogy győzzük a munkát, mely reánk vár.

IV. Ép lélek, vagyis hogy a váratlanul jövő nehéz helyzetben is feltaláljuk magunkat.

V. Kellő vagyon, vagyis annyi, hogy magunk s családunk szükséget ne lásson.

VI. A jó barát, vagyis olyan emberek, akik kiérdemlik bizalmunkat s akik bizalommal vannak irántunk.

VII. A jövőben való bizalom, vagyis hivése annak, hogy a mánál jobb lesz a holnap s hogy a bölcs és jó Isten az ő teremtményei sorsát a legjobb irányba vezérli.

VIII. A megelégedettség, hogy legalább bizonyos mértékig nyugodjunk meg sorsunkon és helyzetünkön.

Forrás:Forrás: http://tudastar.unitarius.hu/UnitariusKozlony-1888-2011/1891.pdf ;

Unitárius Közlöny: IV. Kötet. 11. szám. 178. old. Kolozsvár, 1891. november.

Older Entries