Kezdőlap

450. éves ünneplés

Hozzászólás


450 éves rendezvény

 

Az egyházközség vezetősége úgy döntött, hogy megünnepli Egyházunk fennállásának 450. Esztendejét. E határozat lassan megvalósítássá alakult, amikor megszületett az ünnepi program. Akkor még annak ismeretében voltunk, hogy pályázati pénzből sikerül megrendeznünk az ünnepélyt, viszont ez az álmunk lassan más alkalomra helyeződött át. Az egyházközség Vezetősége úgy döntött, hogy az alábbiak szerint szervezi meg a rendezvényt:

49-a-LH-450Év

Miután annak megfelelően elterveztük a rendezvényünket, időben meghívtuk erdélyi vendégeinket és természetesen meg volt a rendezvény időpontja is, arra törekedtünk, hogy előteremtsük a megfelelő anyagi forrást. Ebben elsődleges segítségére volt az egyházközségnek az EJKE közhasznú társaság, mely többnyire gondoskodott a teljes pénzkeretről és támogatott a rendezvény további kivitelezésében, mint pl. a vendégek étkeztetésében.

A rendezvényt Fekete Levente nagyajtai lelkész imájával kezdtük, melyet Csíki András gondnok köszöntése követett.

Kardos József nagyváradi lelkésznek, aki megtartotta előadását: Erdély és Európa a 16. században címmel.

kj-előadás

Ez az előadás olvasható a

https://debreceniunitariusegyhazkozseg.files.wordpress.com/2018/09/eloadaskardos.pdf hivatkozáson.

Ezt követően Pap Gy. László debreceni lelkész előadása következett: Dávid Ferenc alakja címmel.

pgyl-előadás

Ez az előadás a

https://debreceniunitariusegyhazkozseg.files.wordpress.com/2018/09/dc3a1vid-ferenc-450-c3a9v.pdf hivatkozáson teljes terjedelmében olvasható.

fl-előadás

A harmadik előadást Fekete Levente, nagyajtai lelkész tartotta a Gondviselésről, mely gyönyörűen beleilleszkedett a legfőbb hitelveink témába.

A szünetekben citerazenét és népdalokat hallhattunk Fekete Kincső és testvére Hunor előadásában szívünk-lelkünk gyönyörűségére.

450-emléktáblavallásszabadságkép

Kiemeljük, hogy a 450 éves évforduló alkalmával templomunk bejáratánál elhelyeztünk az alkalomnak megfelelő emléktáblát, illetve a cinteremben a Vallásszabadság kép reprodukcióját.

ebéd

Nem mellékes, hogy a jól végzett ünneplés megérdemelt egy asztalközösséget, ahol jól éreztük magunkat a nagyváradi és erdélyi testvéreinkkel.

Köszönet még egyszer mindenkinek, aki segített a rendezvény lebonyolításában.

Isten éltesse sokáig az egyházunkat!

Kedves Testvéreink!

Minden egyes vendégnek, ismerősnek, barátnak, egyházközségi tagnak, EJKE tagnak köszönjük szépen a részvételt és a közreműködést. Egyik legszebb rendezvényünkre kerülhetett sor a mai napon.

Itt olvasható eredetiben az oldalon,

Kardos József, nagyváradi unitárius lelkész:

https://wordpress.com/page/debreceniunitariusegyhazkozseg.wordpress.com/

valamint pdf formátumban az alábbi hivatkozáson:

EloadasKardosJózsef

Pap Gy. László

https://debreceniunitariusegyhazkozseg.wordpress.com/tortenet/david-ferenc-vallastorteneti-jelentosege/

vagy:

Dávid Ferenc – 450https://debreceniunitariusegyhazkozseg.files.wordpress.com/2018/09/dc3a1vid-ferenc-450-c3a9v.pdf

és itt a bemutató:

Év450 évi ünneplés

450 év – ünneplés

Hozzászólás

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk kedves testvéreinket rendezvényünkre:

 

 

Vagy itt olvasható PDF formátumban:

 

49-a-LH-450Év

450 éves ünneplés

Hozzászólás

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt az ünnepségünkre:

48-a-LH-450Év

Itt látható a hivatalos meghívó:  49-a-LH-450Év

450 év ünneplése – 2018.09.15

Hozzászólás

A hivatalos meghívó itt látható-olvasható: 49LH-450Év

Csíksomlyó

Hozzászólás

Közlemény

A Magyar Unitárius Egyház Elnöksége üdvözli a csíksomlyói zarándoklat minden tagját, Isten áldását kérve kegyes együttlétükre és szívből jövő imádságukra. Számunkra is öröm látni a több százezres zarándokcsoportot, amint együtt kérik Teremtőnk segítségét nemzetünkre, hazánkra és egyházainkra. Csatlakozunk azokhoz, akik azért fohászkodnak, hogy a békesség szelleme és a szeretet tüze kovácsolja egységbe a világon élő minden egyes embert. Bízunk abban, hogy imádságunkat meghallgatja Atyánk, aki ad elég bölcsességet gyermekeinek a béke útján való járáshoz.

Az együvé tartozás gondolata e napokban két szempontból is időszerűnek és megfontolandónak tűnik. Egyfelől pünkösd ünnepére – azaz a Lélek kitöltetésének és a keresztény egyház megalakulásának a tudatosítására – hangolja lelkét a keresztény világ. Az első pünkösd alkalmával létrejövő gyülekezetnek meghatározó élménye volt az egység megtapasztalása, amely feloldott minden különbséget és válaszfalat. Így ez első gyülekezet örököseiként nekünk is az a feladatunk, hogy az egységet megteremtő Lelket kérjük Atyánktól.

Másfelől nekünk, erdélyieknek történelmünk is tanulságos. Hiszen éppen az idén ünnepeljük 450. évfordulóját annak, hogy 1568-ban, Tordán az erdélyi rendek olyan törvényt fogadtak el, amely szellemiségében évszázadokkal megelőzte az európai közgondolkodást, megteremtve azt az egyedi lehetőséget, hogy a különböző felekezetek békében éljenek egymás mellett. A vallásszabadság törvényének köszönhetően jöhetett létre a római katolikus, lutheránus, református és unitárius felekezetek békés együttélésének rendszere.

A fentiek tükrében emeljük fel szavunkat az évente visszatérő hamis legenda ellen, amely a csíksomlyói búcsú eredetét János Zsigmond 1567-es állítólagos hittérítő hadjáratához kapcsolja. E kitalált történet fenntarthatatlansága számtalanszor nyert már bizonyítást. A történészek rámutattak, hogy a jelzett esztendőben Erdély első fejedelmének nem volt ilyen jellegű hadjárata, az unitárius felekezet intézményesüléséről nem lehet beszélni 1568 előtt, ahogyan arról sem, hogy János Zsigmond ekkortájt a Dávid Ferenc által alapított egyház tagja lett volna. A tordai vallásszabadság törvényét lehetővé tevő uralkodó jellemével összeegyezhetetlen az, hogy ő vassal és haddal próbálta volna saját hitét másokra erőltetni.

A tudományos bizonyítékok ellenére mégis azt tapasztaljuk, hogy a Csíksomlyó felé haladó zarándokvonatokkal párhuzamosan – mondhatjuk: menetrendszerűen – üti fel fejét a hamis legenda.

Úgy gondoljuk, hogy a csíksomlyói búcsú felbecsülhetetlen értékét nem növeli egy hamis történethez való kapcsolása, így nyomatékosan kérjük a testvéregyházaktól, a világi és egyházi elöljáróktól, a különböző intézmények tagjaitól, valamint a sajtó képviselőitől, hogy álljanak el János Zsigmond és az unitárius felekezet történelmileg megalapozatlan bemutatásától.

Bízunk abban, hogy a történelmi tényekre alapozva, a Szentírás és az előttünk álló ünnep tanítását szem előtt tartva imádkozhatunk együtt nemzetünk, hazánk és felekezeteink épüléséért. Isten áldása legyen a csíksomlyói búcsú minden résztvevőjén és minden békét és egyetértést kérő ember életén!

Kolozsvár, 2018. május 18.                                 a Magyar Unitárius Egyház Elnöksége

 

vagy itt látható PDF formátumban:

41-LH Kozlemeny_Csiksomlyo

 

450 év

Hozzászólás

Tisztelettel továbbítom a Haáz Rezső Múzeum közleményét:

“Kedves tiszteletes urak és tiszteletes asszonyok!

Az 1568-as tordai országgyűlés, illetve az unitárius egyház
megalakulásának 450. éves évfordulója alkalmával a székelyudvarhelyi Haáz
Rezső Múzeum egy különleges kiállítással tiszteleg a kimagasló jelentőségű
momentum előtt.
Kiemelt figyelmükbe ajánljuk a Haáz Rezső Múzeum székhelyén (Bethlenfalvi
út, 2–6 szám) június 17-ig látogatható „EGY AZ ISTEN – Fejezetek az
erdélyi unitarizmus történetéből” című egyháztörténeti tárlatot.
Kiállításunkban – a teljesség igénye nélkül – igyekszünk az elmúlt négy és
fél évszázadból olyan pillanatokat kiragadni és bemutatni, amelyek
hitelesen tükrözik az illető korszak hangulatát és sajátos arculatát. A
bemutatott műtárgyak túlnyomó többsége az udvarhelyszéki unitárius
egyházközségek tulajdonát képezik, de kiegészültek kolozsvári és
magyarszentbenedeki műkincsekkel is. A tárlat narratívája a történelmi
idővonalat követi, a 16. századtól a 20. századi kommunista elnyomásig.
Céljaink közé tartozik az unitarizmus szellemiségének és kulturális
értékeinek hangsúlyozása, azon meggyőződés mentén, amely szerint az elmúlt
450 év nem csupán egy maroknyi közösség öröksége, hanem az egész erdélyi
magyar kultúra kincse. Olyan kincs, amely egyetemes értékű, akárcsak a
hit, amelyről valljuk, hogy valóban Isten ajándéka…
Kérjük, ajánlják híveik figyelmébe, látogassák meg a jeles évforduló
alkalmából műtárgyak felhasználásával rendezett, Erdélyben egyedi
kiállítást.
A kiállítás megvalósulását – tárgyak kölcsönzésé révén – a következő
unitárius egyházközségek és intézmények tették lehetővé: Abásfalva,
Bencéd, Csekefalva, Énlaka, Gagy, Homoródalmás, Homoródjánosfalva,
Homoródkarácsonyfalva, Homoródszentmárton, Homoródszentpál,
Homoródszentpéter, Homoródújfalu, Kadács, Kénos, Kissolymos, Kolozsvár
Belváros, Magyarszentbenedek, Muzsna, Oklánd, Recsenyéd, Siménfalva,
Székelyderzs, Székelykeresztúr, Székelyszentmihály, Székelyudvarhely
Belváros, Tarcsafalva, Ürmös, Városfalva, valamint Berde Mózes Unitárius
Gimnázium – Székelykeresztúr, Magyar Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltára –
Kolozsvár, Molnár István Múzeum – Székelykeresztúr, Történelmi Múzeum –
Torda.
———————————————–
Haáz Rezső Múzeum/Muzeul Haáz Rezső
535600 Székelyudvarhely/Odorheiu Secuiesc
Bethlenfalvi út, 2-6 szám/str. Beclean nr. 2-6.
0040 266 218375
info@hrmuzeum.ro
www.hrmuzeum.ro”

 

Húsvét – 2018

Hozzászólás

Itt hallható az ünnepi beszéd:

 

Itt pedig olvasható az úrvacsorai ágenda is:

https://papgylaszlo.wordpress.com/2-munkaim/beszedek-2/unnepi-beszedek/husvet/husvet-2018/

Older Entries