Kezdőlap

Mihalkó unitárius lett

Hozzászólás

Választás és döntés

– befogadó beszéd (Dr. Mihalkó Zoltán) 2018. –

A férfi szívében mélységek vize a döntés, de az okos ember a felszínre hozza. Péld 20,5

 

Kedves Atyámfiai, szeretett Testvéreim!

Soha nem kérdeztem, de sejtettem, hogy már régóta a védett korban sétált új testvérünk, kedves Mihalkó úr (a továbbiakban tegezem), amikor elszánta magát a nagy lépésre. Türelmesen kivárta az alkalmat, s szinte azt hihetnénk, hogy valóban mélyre tehető a férfiszív döntése, ami talán soha felszínre nem kerül. Igen ám, de eljött a pillanat és nem is akármikor, hanem éppen választott egyháza 450-ik évfordulóján, amikor eldöntötte, hogy elénk tárja döntését, a világ tudomására hozza, leírja, közzéteszi, hogy hátralevő életét a mindeneket teremtő és fenntartó Istennel és a benne hívő embertársaival akarja végig járni kéz a kézben.

A mai alkalomra a Példabeszédek Könyvéből választottam szentleckét, s amint már érzékeltettem Testvérünk döntése körül keringenek gondolataim. Közelebbről a választás, vagyis a döntés, valamint a felszínre hozás, azaz kinyilvánítás köré gyülekeznek gondolataim. Többek között a következőképpen imádkozik egyik helyen (119. Zsolt 27) a zsoltáríró: „Értesd meg velem döntéseid útját, s én odaadón fürkészem csodáidat.” Vagyis Dávid, a hittel teljes bizakodó arról énekel, hogy arra van szüksége Isten csodáinak további fürkészéséhez, hogy megismerje döntéseit. De hát ne kapkodjak össze-vissza, mert ebben az esetben szem elől tévesztem a mai alkalom célját. Van egy atyánkfia, aki döntést hozott, ezt közölte velünk, s mint befogadók észreveszünk néhány azonos mozzanatot életében, mint ami előfordult annak idején a miénkben is, amikor valakinek a segítségére szorultunk, hogy mondaná már meg nekünk, melyik a helyes irány, vagy helyes-e az általunk választott útvonal? Sejtettük a nagy igazságot, hogy akármilyen „utat is választasz magadnak, mindig lesznek, akik azt fogják mondani, tévedsz. Mindig lesznek majd olyan nehézségek, hogy azt fogod hinni, talán csakugyan a kritikusoknak van igazuk. Az út kiválasztása és követése a végsőkig mindig nagy bátorságot kíván.” (Ralph Waldo Emerson).

A férfi szívében mélységek vize a döntés – olvastam a szentleckében. Milyen büszkék vagyunk korabeli döntéseinkre, melyekben nem kértük ki senki véleményét és nem igényeltünk semmilyen áldást rájuk. Akkor voltunk karakánok, ha soha nem is kérkedtünk ezekkel a megvalósításainkkal, hanem úgy hasznosítottuk, éltünk velük, hogy a lehető legtöbbet kamatoztassa családunk és közösségünk életében. Valóban mélyre került a döntés, melyről úgy vélekedtünk, hogy nem is lesz szükség soha arra, hogy bárki felkavarjon ilyen mély vizeket. Nálam sokkal szebben fogalmazza meg ezt Pilinszky János, a költő: „Az ember millimétert se mozdulhat ki a világ törvényeinek hullámveréséből. Senkinek sincs módjában kitörni térből és időből. Közös hullám emel és ejt: mindannyian engedelmesek vagyunk. De szívünk számára adott a választás, hogy jobbak vagy rosszabbak legyünk a világnál, melynek részei vagyunk. Ez módunkban áll. Hogy kegyetlenebbek legyünk vagy irgalmasabbak a változatlan és megváltoztathatatlan egésznél.” És a férfiszív nem hánykolódott, vergődött a hullámok között, hanem együtt hullámzott a világ hullámverésével. Úgy gondolom, hogy nem is volt fájdalmas hozzácsapódás néhány éles szirthez, csupán az ingás, vagy ingadozás hozta meg végérvényesen a döntést: joga van az embernek hinni egy Teremtőben, akire, ha úgy tetszik éppen a székelyek figyeltek fel 450 évvel ezelőtt. Aztán felbuggyant a döntés. Partra kívánkozott egy 21-ik századi csoda, melyben új tettek mezéjére lépett az elhatározás.

Kérdezem ugyan, de nem várok hangos választ, hogy számoltál-e kedves testvérem tetted következményeivel? Mert, ahogy Antoine de Saint-Exupéry hangsúlyozza: a „ bátorság nem a beszédben van. Hanem a választásban.” Minket ugyanis nem sok szeretettel és jó indulattal vesznek körül keresztény testvéreink azért, mert szigorúan betartjuk Jézus egy Isten hitét, és hogy nem követjük a szentek és más elöljárók külön meggyőződéseit. Számunkra mindennél fontosabb egyéni tapasztalatunk és elsődleges kapocs a személyes hitünk. Semmilyen kényszerítő hiedelmeket, vagy rítust nem kell elfogadnunk és megtartanunk azért, hogy üdvözüljünk, miközben mások kárhozását kérjük. Isten mindenkivel szemben szerető Atya, aki eldöntötte, hogy mély vizekbe vet bennünket és megfelelő időben letisztítja bennünk a gondolatokat, felébreszt és szánkba adja a szót. Valahogy így: „Nincs veszteség ajándék nélkül, nincs nyereség lemondás nélkül. A választásaink is ezt példázzák. Ha valami mellett döntünk, másnak búcsút intünk. A lényeg, hogy megőrizzük az ambícióinkat, a kíváncsiságunkat, hogy töretlen vágyat érezzünk a világ megismerésére, mert akkor értelmet nyer ez a kettősség.” (Hegedűs D. Géza).

Kedves Atyámfiai, Testvéreim!

Egyházam a szabad vallásgyakorlat 450-ik esztendejét üli és az idén ennek jegyében történnek megemlékezéseink. Nem kell senkinek sem csodálkoznia, tehát, hogy Mihalkó testvérünk elköteleződése alkalmával is többször szóba kerül ez a tény. Határozott véleményünk van azokról, akiknek nincs mivel és mégis folyamatosan kérkednek, hát, akinek valóban van, az miért ne dicsekedne vele? Tegyük csak szívünkre a kezünket – és most ismét legyenek elnézők velünk szemben a hölgyek, hogy nagyon hímneműre sikerült a beszédem, viszont nem kell sokáig kutakodnunk emlékeink között, míg rátalálunk egy mélyen altatott, vagyis a Példabeszédek írója szerint vizek mélységébe zárult döntésre. Továbbra is kérdés, hogy általános szemmel figyelve, vagy Isten ítéletei közé sorolva milyen elbírálás, értékelés alá esik ez a régi álláspont? Ha továbbra is megáll a helyesség és valódiság alapján, akkor akár maradhatna továbbra is, hogy aludja meghatározatlan időre szóló álmát. Amennyiben van benne valamilyen rejtett igazság, netán a környezetnek, társadalomnak, egyháznak szóló üzenet, akkor eljött az ideje a cselekvésnek és engedni kell, hogy felszínre törjön az okos elgondolás. A gondolkodó a következőképpen nyilatkozik: „Az emberek nagysága nem a gazdagságban vagy a hatalomban rejlik, hanem a jellemben és a jóságban. Minden ember ugyanúgy ember, mint a többi, minden embernek vannak hibái és hiányosságai, de születésétől fogva mindenkiben rengeteg jóság is van. S ha az ember arra törekedne, hogy inkább felszínre hozza a jóságot, mint elfojtsa magában, s a szegény embereknek megadná azt az érzést, hogy ők is emberek, ehhez nem csak pénzre vagy vagyonra van szükség, mert ebből nincs mindenkinek elajándékozni valója.” (Anne Frank).

Gondolom, egyikőtök sem csodálkozik mindazon, amit elősorolok hozzánk csatlakozni vágyó testvérünkkel kapcsolatosan. Abban ugyanis nem egyeztünk meg korábban, hogy mit mondhatunk egymásról és nem faggattuk egymást titkolt ügyeinkről sem. Úgy érezzük, hogy ez nem tartozik ránk, még kevésbé a közösségre, melynek tagja lesz hamarosan. Sokkal lényegesebb viszont mindaz, amit mondunk arról a közösségről, vagy ha úgy tetszik egyházról, melynek tagjai vagyunk néhányan születésünk óta, mások pedig későbbről. Míg sokan vallásos felfogásukat egyedülállónak és egyedül üdvözítőnek tartják, mi nagyon óvatosan bánunk ezzel és a hasonló nyilatkozatokkal. Az a meggyőződésünk ugyanis, hogy nem „választanunk kell, hanem megnyugodnunk, nem választani a helyes és helytelen között, hanem megnyugodni, hogy nincs ránk bízva semmi, felfogni, hogy egyetlen nagy gondolatrendszer helyessége sem az igazságán múlik, mert nincs mihez hozzámérni, hanem szépségén, és ez a szépség váltja ki a hitet, hogy e szépség: helyes.” (Krasznahorkai László). Értitek tehát a szépséget az emberi szívben, mely sokáig mélyen, szinte titkon tartja a döntést, és ami aztán egyik pillanatról a másikra a felszínre kívánkozik? Sokszor nincs is szükség különösebb magyarázatra, hogy miért kívánkozik a fényre, máskor viszont pontos és lényegre törő érvelése van arra, hogy végre cselekvésre kész a helyes gondolkodás.

Kedves Testvérem! Légy üdvözölve közöttünk! Én vallom többek között, hogy a „szabadságot az adja meg, amikor felismerem, hogy lehetőségeim vannak. Mondjuk hazudni magamnak, vagy nem. Felismerem, hogy semmi sincs rám kényszerítve. Én döntök. Ez a szabadság.” (Csernus Imre). Úgy tapasztaltam találkozásaink során, hogy hajthatatlan és tántoríthatatlan vagy meggyőződésedben, aminek most nyilvánosságot is adtál. Én csak helyeslem a döntésed, melyet alapfokon tisztelek, és arra kérem a gondviselő Istent, hogy segítsen meg téged és győzzön meg lépésed, döntésed helyességéről minél hamarabb. Tegye ezt azért, hogy ne kelljen mélyre raknod ismét ezt a szépséget, melyet megtaláltál, ezt a szabadságot, melyet követtél és melyről minden bizonnyal sokat fogsz hallani ebben a közegben, a mi gyülekezeti életünkben. Ne bánd meg soha a döntésed és segítsen téged Isten, hogy közkinccsé tedd egyéni meggyőződésed Isten dicsőségére és mindnyájunk boldogságára. Ámen.

Debrecen, 2018-01-21.

Reklámok

450 éves ünneplés – Torda

Hozzászólás

“Záróközlemény

Méltóságosan és magasztos keretek között ünnepelte 2018. január 13-án közel 1600 jelenlevő a vallásszabadságot a világon először kihirdető Tordai Országgyűlés 450-ik évfordulóján. A megemlékezésre az 1568-as országgyűlés helyszínén, Tordán, a római katolikus, az unitárius és a református templomokban egyidejűleg került sor. Képviseltették magukat a Kárpát-medencei magyar egyházak, az amerikai egyesült államokbeli és angliai unitárius egyházi szervezetek, a román ortodox és görög katolikus egyház, Magyarország Országgyűlése és kormányzata, Románia kormányának egyházügyi államtitkársága, erdélyi és magyarországi közéleti–politikai elöljárók. Jelen volt Kövér László, Magyarország Országgyűlésének elnöke, Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, Victor Opaschi romániai egyházügyi államtitkár és sok más személyiség. Az erdélyi magyar történelmi egyházak főpásztorai jelenlétükkel, valamint az általuk elmondott ünnepi beszédekkel tisztelték meg az ünnepséget. Az ünnepi beszédek sorát Kövér László házelnök zárta.

A Magyar Unitárius Egyház által meghirdetett Vallásszabadság Éve szellemiségében zajlott rendezvényen Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke elmondta: „A ma ünnepelt 450 éves tordai vallásügyi határozat nem csak azért értékes, egyedi és ragyogó, mert meghaladja korát, hanem elsősorban azért, mert a gondviselés jelenlétére mutat. Meggyőződésem szerint mi most elsősorban nem a történelmi múltra emlékezünk, hanem a jövőnek teszünk ígéretet, hogy az 1568. évi határozatban felvillanó nemes szándékot, amely Jézus tanításában is oly tisztán megnyilvánul, megvalósítsuk.” A püspök felszólította az ünneplő közösséget, hogy hirdessék tovább a vallásszabadság eszmeiségét.

Farkas Emőd, a Magyar Unitárius Egyház főgondnokaként arra buzdította a jelenlévőket, hogy legyenek szelídek és türelmesek, de ugyanakkor legyenek okosak is, hogy biztos talajon állhassanak, annak érdekében, hogy azt a türelmet, amit örököltek, amelyet ma ünnepelnek, legyen, akinek tovább örökíteni.

Az ünnepi esemény keretén belül Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház közügyigazgatója ismertette az erdélyi magyar és szász protestáns egyházak azon előterjesztését, amely által felkérik Magyarország és Románia országgyűlését, valamint az Európai Parlamentet, hogy méltassák a tordai ediktum korszakalkotó jelentőségét és január 13-át nyilvánítsák a vallásszabadság napjává.

Az ünnepség a vallásszabadság emlékművének felavatásával zárult. Liviu Mocan kolozsvári szobrászművész alkotását és a vallásszabadság eszmeiségét Gyerő Dávid egyházi főjegyző, avatási beszéd keretében ismertette. A leleplezés előtt ünnepi beszédet tartott Balog Zoltán miniszter és Németh Zsolt országgyűlési bizottsági elnök is.

Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, akik a pénteki, kolozsvári koncert, valamint a január 13-i ünnepi hálaadásunk megszervezésében és kivitelezésében segítettek. Külön kifejezzük hálánkat az erdélyi és magyarországi sajtó képviselőinek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ünnepségeink híre és üzenete minél több személyhez eljusson.

A Magyar Unitárius Egyház Sajtószolgálata

További információkért és képekért látogassanak el a Magyar Unitárius Egyház hivatalos facebook oldalára:

Egyházi eljárok köszöntései:

https://www.facebook.com/magyarunitariusegyhaz/posts/1797737506935025

Közéleti szereplők köszöntései:

https://www.facebook.com/magyarunitariusegyhaz/posts/1797798363595606

A vallásszabadság emlékművének felavatása:

https://www.facebook.com/magyarunitariusegyhaz/posts/1798861976822578 “

Advent 3. vasárnapja

Hozzászólás

Kedves Tiszteletes Úr!

Tisztelettel kérem, hogy a legközelebbi gyülekezeti alkalmon legyen kedves
 kihirdetni a Debreceni Advent harmadik vasárnapjának programjait.
2017. december 17. vasárnap

Kölcsey Központ, körfolyosó
14.00 Megjövendölve volt régen
adventi és karácsonyi dalok, énekek, köszöntők a magyar néphagyományból
Bárdosi Ildikó és zenésztársai közreműködésével

16.00 Makám-karácsony
A Makám a legszebb adventi, karácsonyi énekeit mutatja be az elmúlt tizenöt
 év terméséből.
A Makám a világzene nemzetközileg elismert hazai követe. A zenekar 
korszakain átível a tradíció és a modernitás, Kelet és Nyugat, a kollektív
 és individuális kettőssége, az ősi egység és harmónia keresése.
Harmadik adventi gyertyagyújtás - Mária
 
16.45 énekes hagyományőrzők vonulása a Régi Városházától

17.00 MÁRIA: adventi gondolatok a város karácsonyfája mellett: 
Széles Diána alpolgármesteri köszöntője, az adventi koszorú harmadik 
gyertyájának meggyújtása a történelmi egyházi felekezetek lelkészeinek 
áldásával, Püskiné Szécsi Judit református lelkipásztor és Pető Albert 
baptista lelkész adventi gondolatai
közreműködnek az ORT-IKI Báb- és Utcaszínház, a Kuckó Művésztanya, a 
Debreceni Népi Együttes és a Makám zenekar

18.00„Adventi találkozások a Nagytemplomban” – Nagytemplomi zenekar

Mária
Máriában gondolunk minden édesanyára. Akik hordozzák életünket szívük alatt,
akiknek ölelő karja vigaszt és támaszt ad minden gyermeknek.
Máriában gondolunk az édesanyai hivatásra. Gondolunk minden nőre, aki 
Máriához hasonlóan tud, tudott vagy szeretne igent mondani az életre, 
az ajándékra.
Máriában gondolunk arra a szolgálatkészségre, amelyet csak egy édesanya 
tud megadni övéinek. Aki lemond mindenről, aki felvállal mindent, hogy 
gyermekeinek élete, s lehetősége bővebben legyen, hogy egyre inkább 
ráirányítsa a figyelmüket, hogy az élet értékét a szeretet, s az abból
 fakadó gyengédség, együttérzés határozza meg.
Ez a szeretet kell hogy kibontakozzon mindannyiunk életében. A szeretet 
pedig nem más, mint maga az Isten (János 1. levele 4. fejezet 16. vers), 
aki karácsonykor közénk érkezik: „Velünk az Isten”.
Az ő szeretetét kell éreznünk, s adnunk mindenki iránt, hiszen Mária, s 
így minden édesanya szeretete feltétel nélküli. Ez a szeretet mutatkozik
 meg a gyermekek felé akkor is, amikor tilt, amikor éppen ők rossz útra
 tértek. Erre mindenkinek szüksége van. Adjuk mi is másoknak. Talán pont 
ez menti meg és segíti ki őket a bajból, mert végső sorban minden élet a
 békességre, s a harmóniára vágyakozik. Mária értékeit így kell szívünkbe 
fogadni.
Zuró József görögkatolikus parókus /Jozsó atya
További információ az alábbi linken:

http://www.fonixinfo.hu/harmadik-adventi-gyertyagyujtas-maria-cikk

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Üdvözlettel:

Bódor Edit
ügyvezető
Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft.
Tel.: 0652 / 518-422
E-mail: titkarsag@fonixinfo.hu

Angol nyelvű tanfolyam

Hozzászólás

Kedves Rokonok, barátok, fb. ismerősök, kedves egyházközségi tagok!

Mindenki szíves tudomására hozom, hogy kezdő, haladó és felsőfokú angol nyelvlecke tanfolyam indul Debrecenben a Hatvan u. 24 sz. alatt, amennyiben megfelelő érdeklődő lesz. Ugyanakkor arra is felhívom a szíves figyelmet, hogy a szükséges vizsgákra is felkészítést nyerhetnek azok, akiknek éppen ez hiányzik a sikeres diplomázás érdekében.

Az említett felkészítést Cseke Judit kedves testvérünk végzi Hajdúnánásról, aki szívesen bejár majd Debrecenbe a beosztott program szerint.

Jelentkezés a papgylaszlo@gmail.com email címen, vagy a +36703010566 telefonszámon.

Jelentkezéskor jelezzétek, hogy milyen felkészítést igényeltek.

Végül pedig szeretettel közlöm, hogy az oktatás ingyenes.

Szeretettel: Pap Laci

Istentisztelet hangfelvétele – 2016.09.25 Őszihálaadás

Hozzászólás

Az Őszihálaadó élő istentisztelet felvétele az alábbi hivatkozáson hallgatható:

5. Székely Nap

Hozzászólás

Itt olvasható PDF formátumban is:

Összefoglaló az 5. Székely Napról

Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület együttműködve a Debreceni Unitárius Egyházközséggel 2016. szeptember 3-án rendezte az 5. Székely Napot. A világ parázslik, Románia folyamatosan próbára teszi az erdélyi magyarságot és a székelyek magyar jövőjükért küzdenek. Egy napot a székely-magyaroknak szenteltünk, megnéztük mi történt az elmúlt évben Székelyföldön és milyen kilátások mutatkoznak?

A kulturális műsorok mellett Izsák Balázs a Székely Nemzeti Tanács elnöke – sajnálatos módon – levélben ismertette Székelyföld területi önrendelkezésért folytatott küzdelmének helyzetét.

S, hogy ne hagyjuk a harangokat elnémulni az idei rendezvény bevételét a nyárádszeredai unitárius templom harangjának elkészítésére ajánljuk – annak ellenére, hogy Bocskai István fejedelem maga nem volt unitárius, de személye összeköti a Nyárádmente fővárosát és a cívisvárost.

5. Székely Nap 2016. szeptember 3-án

Kapunyitás és előkészület a vendégek ebédjének megfőzésére

img_20160902_170131

 

 • A gyermekek székely zászlókat készítettek
Bemutatásra került „Erdély” társasjáték,

Játszani jó. Gyerekként is, felnőttként is. Csak nem mindegy, mivel. Nemcsak számítógéppel, telefonnal lehet, játszótéren vagy focipályán a lakótelep házai között, de a hagyományos, klasszikus táblás játékokkal is. Minden bizonnyal ilyesmi gondolatok is átfutottak Csíki András fején, mikor kitalálta az Erdély nevet viselő, ismeretbővítő és ismeretterjesztő jelzőkkel ellátott társasjátékot.

csa-tarsasjatek

Csíki András és a játék

Csíki András manapság Debrecent vallhatja szűkebb hazájának, ám hatalmas szerelem fűzi Erdélyhez. Eredetileg Nyárádszeredán (Miercurea Nirajului) született ugyanis, ami arról is nevezetes, hogy ott választották 1605-ben Erdély fejedelmének Bocskait. (S és ott is van egy szép Bocskai szobor, mint ahogy a cívisvárosban is.) Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület alapításától kezdve nagyon sok Erdély-ismereti előadást, illetve vetélkedőt tartott és szervezett Csíki András. A Dehir.hu olvasói emlékezhetnek rá azokból a cikkekből is, ahol kirándulásokat, útvonalakat ajánlott azoknak, akik a tőlünk nem is olyan messzire eső Tündérkertet szeretnék felfedezni, annak függvényében, hogy egy-két napjuk van rá, vagy több.

– A tapasztalatunk az, hogy az emberek viszonylag sok tudással rendelkeznek Erdélyről, de ez a tudás nem mindig rendszerezett és nem elég biztos. Az EJKE által tervezett társasjátékkal a célunk az, hogy az erdélyi ismeretanyagot megerősítsük és bővítsük.

 

Hosszú gondolkodás és több mint féléves munka eredménye a játék, mely során a játékosok bebarangolják Erdélyt miközben próbára teszik, mélyítik tudásukat, valamint új ismereteket szereznek. A játékban a bátorságnak, a stratégiának és a szerencsének is fontos szerep jut. Irodalom, művelődés, földrajz, helyismeret, történelem, építészet, sport, gasztronómia, szokások – egy izgalmas, csodákkal teli világ megannyi érdekessége. Aki ismeri, járja Erdélyt annak különösen nagy élményt jelenthet a látottak, hallottak játékos formában való “megjelenése”.

– A társasjáték első hivatalos bemutatóját Tusnádfürdőn, a 27. Tusványoson tartottuk – idézte fel Csiki András, aki ezt is elárulta, hogy A játék nemes célokat is szolgál. Megvásárlásával egyrészt egy nagyon-nagyon sokáig használható, új és új élményt nyújtó, több módon játszható értékes, érdekes, izgalmas játékhoz lehet hozzájutni, ugyanakkor a vásárló hozzájárul ahhoz, hogy az egyesület folytassa hat éve megkezdett munkáját. Ez utóbbi részét képezik a már említett ismeretterjesztő előadások, a Székely Nap szervezése, az EJKE könyvprogramja, a Tisztás című folyóirat megjelentetése is többek között.

 

A játék ára átlagosnak számít: 6500 forintba kerül. Amikor megfogjuk, úgy tapasztalhatjuk, van benne anyag, nem spóroltak ki belőle semmit. Minimum két, maximum négy fő játszhatja. A játéktábla és a bábuk mellett 275 kártya alkotja a csomag tartalmát, melyek különböző témakörökben tartalmaznak könnyebb és nehezebb kérdéseket. Vannak szerencse-, kihívás- és párbajkártyák, melyek az izgalmat segítenek fokozni. (Bővebb információ itt kérhető a játékról.)

Érdekesség az is, tudtuk meg Csíki Andrástól, hogy a játék Misztótfalusi Kis Miklós, az 1650-ben született betűmetsző és nyomdász betűit használja – s így is összekapcsolja a múltat és a jelent.

(A játékról egyébként személyesen is lehet kérdezni a szombati székely napon Csiki Andrástól. Erről itt olvashatnak.)

 

Forrás: http://www.dehir.hu/

Elkészült „Az én Székelyföldem” fotókiállítás és felálltak a könyvvásár standjai. Az én Székelyföldem fotópályázat válogatott anyagából nyílt kiállítás a Debreceni Unitárius Egyházközség templomában (Hatvan utca 24.). A megnyitóra az V. Debreceni Székely Nap alkalmával került sor. Az ősz folyamán a vasárnapi istentiszteletek alkalmával a képek megtekinthetők (vasárnap: 10.30-12.30 között). Forrás: Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület, EJKE

kiallitas

 • Tisztelt Pályázók, Tisztelt Közönség!
 • Köszönjük a részvételt és az aktivitást. Az én Székelyföldem elnevezésű pályázatra érkezett pályaművek esetében minden fényképet befogadtunk, mely székelyföldi, székely kapcsolódású volt. Így 44 darab fotó és fotós mérethette meg magát a közönségszavazáson – mely elég nagy érdeklődés mellett zajlott, hiszen összesen 2.916 szavazat érkezett. A szeptember 3-án, szombaton rendezendő V. Debreceni Székely Napon az általunk a pályázati kiíráshoz legjobban illeszkedő és esztétikailag legjobb művekből kiállítást szervezünk (erről később számolunk be), melyre 19 fotót választottunk ki. A közönségszavazás eredménye:
 •  Szilveszter Zoltán, Marosvásárhely (38. számú kép – Szentgerice unitárius temploma; 482 szavazat) Nyereménye: 40.000 Ft értékű Bookline könyvvásárlási utalvány, festett kő a fényképről (www.meselokovek.hu), 1 db Sekler T-Shirt, festett székely ládikó (Kilyén Irma és a szekelytermek.ro), Kisné Portik Irén: Szépanyám szőtte c. könyve (Hargita Kiadóhivatal, szekelytermek.ro), Kiss Székely Zoltán: Az anyanyelv keresztje c. kötete, Székely Kalendárium (Pro Press Egyesület), megjelenés a Tisztásban (www.ejke.hu)
 •  Moraru Norbert-Petrică, Székelyudvarhely (44. számú kép – Madarasi-Hargita; 381 szavazat) Nyereménye: festett kő a fényképről (www.meselokovek.hu), 1 db Sekler T-Shirt, Kisné Portik Irén: Szépanyám szőtte c. könyve (Hargita Kiadóhivatal, szekelytermek.ro), Kiss Székely Zoltán: Az anyanyelv keresztje c. kötete, Székely Kalendárium (Pro Press Egyesület), megjelenés a Tisztásban (www.ejke.hu)
 •  Mezey Tibor, Debrecen (32. számú kép – Madarasi-Hargita; 214 szavazat)
 • Nyereménye:festett kő a fényképről (meselokovek.hu), 1 db Sekler T-Shirt, Kisné Portik Irén: Szépanyám szőtte c. könyve (Hargita Kiadóhivatal, szekelytermek.ro), Kiss Székely Zoltán: Az anyanyelv keresztje c. kötete, Székely Kalendárium (Pro PressEgyesület), megjelenés a Tisztásban (www.ejke.hu)
 • 4-10. helyezettek Nyereményük: Székely Kalendárium (Pro Press Egyesület)
 • Takács Judit, Debrecen
 • Szabó András, Pátroha
 • Török Levente, Pátroha
 • Nemes András, Bogyiszló
 • Iochom Zsolt, Csíkszereda
 • Turi Adrienn, Komárom
 • Rusu Enikő, Csíkszereda
 • A díjazottakat kérjük, hogy küldjék meg a címüket és telefonszámukat:azenszekelyfoldem@gmail.com. A nyereményeket az ősz folyamán juttatjuk el a győzteseknek.
 • Szívből gratulálunk,
 • Csíki András
 • EJKE

 

14,00 órakor istentiszteletet tartottunk, melyen a szolgálatot Molnár Imola, a Nagyváradi Unitárius Egyházközség lelkésze végezte a jelenlevők lelki épülésére. Prédikációjában egyéni megközelítéssel kihangsúlyozta többek között, hogy a hagyománynak nincs szüksége őrzésre, mert nem rab, sem ápolásra mert nem beteg, hanem a hagyományt élnünk kell!

img_20160903_141727

 • Csíki András, az egyházközség gondnoka, az EJKE Közhasznú Társaság elnöke köszöntötte a megjelenteket:

„Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület nevében szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves vendéget, érdeklődőt az V. Debreceni Székely Napon.

 

A világ parázslik, Románia fojtogatja a magyarokat és a székelyek magyar jövőjükért küzdenek. Időtálló megállapítás, sajnos. Az öt évvel ezelőtti kezdetre visszagondolva, meg kell állapítanom, hogy a dolgok nem úgy alakultak, mint azt vártam. A mai napon Debrecen városában az autonóm, területi önrendelkezését elnyert, teljes körű magyar adminisztrációját, közigazgatását kialakított Székelyföld vezetőségét kellene vendégül lássuk. Ehhez képest ismét és ismét csak alapvetéseket kell megfogalmaznunk és próbáljuk eljuttatni azokat értő fülekig és mindegyre a józan észre apellálunk.

Tehát: sokkal több kell, mint a román pártpolitikai életbe betagozódott magyar pártok megléte. A területi önrendelkezés jogi, közigazgatási, politikai keretei nélkül az erdélyi magyarság belátható időn belül elporlad. Nem annyira bonyolult a képlet, mint azt sokan levezetni próbálják. Személyes áldozathozatal, részvállalás, egységes kiállás nélkül nem lesz székely szabadság, de felgyorsult asszimiláció, és szórványsorba süllyedő tömbmagyarság igen. A közhelyszerű megállapítások a húsunkba vágnak, és mindegyre feltesszük a kérdést, ugyan minek kell történnie, hogy ebből a mélységes apátiából, ebből az ólmos passzivitásból, ebből a nyomasztó álomból felébredjünk. Annyi a kincsünk, annyi a potenciál a székelyekben, olyan drágakövei az összmagyarságnak melyet meg kell őriznünk, melyet ki kell tudniuk használni. Higgyünk hát és cselekedjünk, méltósággal, meggyőződéssel.

 

A mai nap nyitottuk meg Az én Székelyföldem fotópályázat legjobban sikerült képeiből összeállított kiállításunkat. A pályázat célja az volt, hogy megmutassuk Székelyföld sokszínűségét úgy, hogy a képek tükrözzék a székely ember szabadságszeretetét. A pályaműveknek közvetve vagy közvetett formában kapcsolódniuk kellett Székelyföld területi önrendelkezésért folytatott küzdelméhez. A pályázat sikeresnek mondható, mert a beérkezett 44 munkára, összesen közel 3.000 szavazat érkezett. A győztes képet Szilveszter Zoltán, marosvásárhelyi fotós készítette.

 

Az idei rendezvény bevételét a nyárádszeredai unitárius templom harangjának elkészítésére ajánljuk fel. Igaz ugyan, hogy Bocskai István fejedelmünk maga nem volt unitárius, de a személye összeköti a Nyárádmente és a Hajdúság fővárosát.

Érezzék jól magukat.”

 

 • Horváth Zoltán György előadása következett Marosvásárhely recessziós épületeiről, melyet nagy figyelemmel követett a közönség.

img_20160903_155208

 

A du. folyamán beszélgetést hallottunk a Székely labdarúgó Válogatott ügyvezetőjével. Megismertük a válogatott megalakulásának körülményeit, az eddigi részvételét a tornákon, valamint hallottunk a távlati tervekről is.

img_20160903_162506

 

 • Izsák Balázs távolléte miatt Pap Gy. László olvasta fel a hozzánk intézett levelet:

A székelyek ügye, a nemzet ügye!

– levél Debrecenbe –

 

Szeretettel köszöntöm az V. Debreceni Székely Napok minden résztvevőjét, és egyben kifejezem sajnálkozásomat, hogy csak lélekben lehetek veletek. Szeretném levélben kifejezni örömömet, hogy Debrecenben ötödik alkalommal kerülnek megszervezésre a székely napok. A székelység közel másfél évtizede, 2003-tól, tudatosan és szervezetten küzd egy cél valóra váltásáért, amely megmaradásának, a teljes és tényleges jogegyenlőségnek hosszútávú záloga lesz. Ez a cél: Székelyföld területi autonómiája. Ebben a küzdelemben fontos az anyaország egész társadalmának és a nagyvilágban élő magyar közösségeknek, többször, többféleképpen kifejezett szolidaritása.

Amikor az itthon üldözött székely zászlót látjuk a Magyar Országgyűlés épületének  homlokzatán vagy más magyarországi közintézményeken, amikor székely napokat szerveznek Székelyföldtől távoli közösségek, amikor Magyarország kormánya kiáll nyíltan a székelyek ügye mellett, akkor mi magunk is kapunk egy megerősítést, egy új lendületet. Egy biztatást, amely erősebb a kételkedők, vagy a csüggedők reménytelenségénél, hiszen a székelyek ügye, a nemzet ügye egyben! Ezért fontos számunkra, hogy Magyarország erős és független állam legyen, a nemzet sorsát érintő döntéseket pedig Budapesten hozzák meg. Ezért fogok nemmel szavazni az október másodiki népszavazáson, és biztatok arra minden magyar állampolgárt, hogy hasonlóan cselekedjen. De itthon, Székelyföldön sem vagyunk érdekeltek abban, hogy ide idegen kultúrájú, távoli népeket telepítsen Brüsszel. Mi megtapasztaltuk a magunk bőrén az erőszakos betelepítés minden következményét. Elegendő feladat számunkra megteremteni a normális együttélés intézményi kereteit a székelyföldi románsággal. És elegendő teher a székely önkormányzatoknak integrálni azokat a társadalom perifériáján élő közösségeket, amelyek tekintélyes része egy országon belüli folyamatos népvándorlás eredményeként került/kerül a székely városok és falvak gyorsan növekvő nyomornegyedeibe.

Van azonban egy harmadik okom is nemmel szavazni. Az autonómia a kölcsönös bizalom légkörében, a demokrácia és a jogbiztonság körülményei között valósítható meg. A kötelező betelepítési kvóta erőltetésével Brüsszel viszont káoszba taszítja Európát. Ha olyan idők jönnek erre a földrészre, amikor a karhatalmi erők állandó készültségére lesz szükség a terrorfenyegetettség miatt, ha Európa megszűnik az Unióról szóló szerződésnek megfelelően a „szabadságon, a biztonságon, a jog érvényesülésén alapuló térségnek” lenni, amely többek között „a külső határok védelmén” alapul, akkor a demokratikus alapértékek háttérbe szorulnak, s velük együtt a mi törekvéseink is.

A jog érvényesüléséért küzdünk itthon is. A Székely Szabadság  Napján, illetve a határkivilágítást követően kirótt bírságok ügye nem zárult le. Mi azonban elszántak vagyunk. Nem fogjuk engedni, hogy megfélemlítsenek a politikai rendőrség szerepében fellépő hatóságok, legyen szó csendőrségről, vagy adóhatóságról. Nem engedjük, hogy alkotmányos jogainkat korlátozzák. Világossá fogjuk tenni: Románia tervezett közigazgatási átszervezése, amely Székelyföldet egy román többségű régióba olvasztaná, a székelyek ellenállásába ütközik.

Folytatódik a perünk Luxembourgban is. A világ számára kell láthatóvá tennünk, hogy az Európai Bizottság a polgári kezdeményezés ügyében kettős játszmát folytat. Egyrészt el akarja hitetni az Unió polgáraival, hogy megadatott számukra a lehetőség a közvetlen beleszólásra az Unió ügyeibe, másrészt minden eszközzel, – beleértve az olyan önkényes jogértelmezést, amilyet mi csak a kommunista hatalom gyakorlatában tapasztaltunk – akadályozza a közvetlen demokrácia ezen intézményének működését. Láthatóvá kell tennünk a nagyvilág számára, hogy Európa nyelvi és kulturális szigetei – amilyen Székelyföld is – különleges védelem nélkül, egy sajátos és tudatosan felépített kohéziós politika nélkül az asszimiláció áldozataivá válnak, és ezzel Európa kulturális sokszínűsége sérül.

Kedves Barátaink! Tudjuk, hogy tisztában vagytok a küzdelmünk tétjével. Kérünk, legyetek mellettünk a jövőben is. Se nem rövid, se nem könnyű az előttünk álló út. De gondoljatok arra, hogy százszor könnyebb,  jobb, emberhez méltóbb egy értelmes, igaz ügyért harcolni, mint tétlenül elszenvedni azt, amit mások sorsunkul szánnak.

 

      Izsák Balázs

A Székely Nemzeti Tanács elnöke

 

Marosvásárhely 2016-08-30”

 

 • Székely népdal és góbéság – debreceni iskolások bemutatkozása.

Téged örököltelek c. műsor, melyet Csíki András és a Jazz Five Együttes adott elő a hallgatóság örömére

img_20160903_183841

 

 • Rendezvényünket a Székely Himnusszal zártuk.

 

Mit írtak a rendezvényünkről?

 

„Az egységes magyar nemzet sorsáért és jövőjéért is felelősséget vállaló EJKE sikeresen és eredményesen rendezte meg (2016. szeptember 3.) az Unitárius Egyházközség segítségével – az V. Debreceni Székely Napot. A fővédnök ezúttal is Izsák Balázs volt, aki fontos tanácskozás miatt – csak lélekben lehetett jelen.

Az ebből az alkalomból elhangzott ige „varázsszava” az öröklés, az átörökítés töltötte be a lelkeket. Felvetődött a kérdés, hogy mit örököltünk elődeinktől és mit vettünk át tőlük. Méltók vagyunk-e a ránk bízott kincsek megőrzésére, gyarapítására; illetve képesek vagyunk-e gyerekeinket méltó módon felkészíteni az életre? Mi szólal meg, játszódik le a lelkünkben?! Belátjuk-e, hogy az évszázadok óta dédelgetett hagyományaink, az örökségünk nem „rab”, hogy önző módon csupán csak őrizni kelljen? Azt gyarapítani; bővíteni; naprakésszé kell varázsolni.

Arról is szó esett, hogy ki örököl(het). Az ige ebben is segítségünkre van: akik igazak; a szelídek; a hittel; türelemmel; igazsággal; emberséggel és felebaráti szeretettel élők. Ezek az érzések bennünk vannak, csak megfelelőképpen, helyen és időben kell előhívni azokat.

Fellebbentek még: a becsület, tisztesség, tisztelet, bizalom, áldozat, megmaradni akarás és hit szavak is. A felvetett folyamatban elengedhetetlen az alapok és a történelmi fordulatok ismerete; illetve a nemzeti törekvések mozgatórugóinak rozsdamentesítése.

A székely magyarságot napjainkban is az örökölt ösztön­erő tartja életben – hisz: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”; illetve – „Ha Isten velünk… kicsoda ellenünk?!”.

A „Mutasd meg milyen a te Székelyfölded?” felhívásra készült felvételek életképeket örökítenek meg az erdélyi emberek életéből – ilyen címek alatt: A szülőföld jövője; Kapaszkodó; Ragyogó szeretet; Küzdelem árán; Ez az én zászlóm; Ima Erdélyért; Múlt, jövő, jelen; Szabadság vagy halál; Turul őrzi Madéfalvát; stb.

A családias hangulatú együttlétet felemelő, zenész-irodalmi összeállítás zárta. Ez alkalomból a civil szervezet elnökének – Csíki Andrásnak – sikerült a „lármafák” őrtüzeit újra csiholni – ezáltal bizalmat, reményt, akaraterőt, kitartást, valamint cselekvő hajlamot „csomagolni” az átadandó értékek közé.

Hutzler Vilmos, Debrecen”

Forrás: http://www.naplo.hu/

A résztvevőknek nagyon szépen köszönjük a megjelenést, a közreműködőknek a segítséget, a távolból együtt érzőknek a lelki támaszt!

Találkozzunk jó egészségben 2017-ben is!

V. Székely Nap

Hozzászólás

Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület együttműködve a Debreceni Unitárius Egyházközséggel 2016. szeptember 3-án rendezi, az V. Székely Napot. A világ parázslik, Románia folyamatosan próbára teszi az erdélyi magyarságot és a székelyek magyar jövőjükért küzdenek. Szenteljünk egy napot a székely-magyaroknak, nézzük meg mi történt az elmúlt egy évben Székelyföldön és milyen kilátások mutatkoznak?

A kulturális műsorok mellett Izsák Balázs a Székely Nemzeti Tanács elnöke ismerteti Székelyföld területi önrendelkezésért folytatott küzdelmének helyzetét.

S, hogy ne hagyjuk a harangokat elnémulni az idei rendezvény bevételét a nyárádszeredai unitárius templom harangjának elkészítésére ajánljuk fel – annak ellenére, hogy Bocskai István fejedelem maga nem volt unitárius, de személye összeköti a Nyárádmente fővárosát és a cívisvárost.

Időpont: 2016. szeptember 3., szombat 14.00-20.00

Helyszín: Debrecen, Hatvan utca 24. – Unitárius Egyházközség

Belépődíj (14 év felett) 1.000.-Ft.

EJKE

www.ejke.hu

SZÉKELY NAP

Older Entries Newer Entries