Kezdőoldal

Az erdélyi vallásszabadság arcai

Hozzászólás

Az új esemény itt érhető el
http://www.unitarius.hu/az-erdelyi-vallasszabadsag-arcai-2016/

Üdvözlettel,

http://www.unitarius.hu

A vallásszabadság ünnepe

Hozzászólás

VALLÁSSZABADSÁG ÜNNEPE

_Torda, Kolozsvár − 2016. január 13, szerda_

[http://unitarius.org/data/Tordai_orszaggyules.jpg]A Magyar
Unitárius Egyház 2016. JANUÁR 13-ÁN, SZERDÁN,
a VALLÁSSZABADSÁG NAPJÁN ünnepséget szervez.

A megemlékezés délelőtt 10.30 órakor istentisztelettel
kezdődik TORDÁn.  Az unitárius templomban tartandó ünnepi
istentiszteleten a szószéki szolgálatot SOLYMOSI ALPÁR,
csíkszeredai lelkész végzi. A köszöntések után, az ünnepi
műsor keretében fellép a homoródszentpáli Pálffy Ákos dalárda.
Ezt követően kerül sorKÖRÖSFŐI-KRIESCH ALADÁR _TORDAI
ORSZÁGGYŰLÉS_ című festményének megtekintésére a [..]”

Az új esemény itt érhető el
http://www.unitarius.hu/vallasszabadsag-napja-2016-januar-13/

Üdvözlettel,

http://www.unitarius.hu

Mészárlás a vallás nevében

Hozzászólás

torda-1024x576

 

“Mészárlás a vallás nevében: Erdélybe vágyott minden üldözött

Forrás:  http://24.hu/tudomany/2016/01/13/
meszarlas-a-vallas-neveben-erdelybe-vagyott-minden-uldozott/#
[http://24.hu/tudomany/2016/01/13/meszarlas-a-vallas-neveben-erdelybe-vagyott-minden-uldozott/#]

Miután a kereszténység meghódította a Római Birodamat, az
egyház nem bizonyult túl “türelmesnek”. Gondoljunk csak a
különböző szekták elleni véres leszámolásokra, az inkvizíció
börtöneire és máglyáira, vagy a XVI. században kezdődött
vallásháborúkra.

A középkorban katolikus egyház eretnekségnek bélyegzett mindent,
ami nem egyezett tanaival, de a reformáció hívei sem tűrték [..]”

Az új esemény itt érhető el
http://www.unitarius.hu/meszarlas-a-vallas-neveben-erdelybe-vagyott-minden-uldozott/

Üdvözlettel,

http://www.unitarius.hu

Főpásztori köszöntés újév reggelén

Hozzászólás

Kedves unitárius híveim, keresztény testvéreim!

Istenben bízó hittel és nagy szeretettel köszöntöm újév reggelén unitárius híveinket, minden gyülekezetet, szórványban élő híveinket, lelkészeket és gondnokokat. Nincs szebb és áldottabb pillanat életünkben, mint amikor magunk mellett érezzük családtagjainkat, barátainkat és bizalommal teli lélekkel közös örömeinkről, sikereinkről vagy épp gondjainkról tudunk őszintén beszélni. Újév reggelén örömteli tiszta érzés van szívemben, hogy a nehézséggel és megpróbáltatással teljes esztendő napjai után, őszinte érzéssel és bizalommal fogalmazhatom meg jókívánságaimat gyülekezeteink, híveink és minden jó érzésű embertárs felé.

Az elmúlt esztendő eseményei arról győztek meg, hogy sokunkban a jó szándék lakozott, hogy egyházunkért, közösségünkért szívvel-lélekkel tudtunk dolgozni. Lelkészeink és híveink feladatukat, munkájukat igyekeztek lelkiismeretesen elvégezni, magyar unitárius anyaszentegyházunkat tovább gyarapítani szellemi és anyagi értékekkel. Messzire szakadt híveinkkel és a világ unitárius közösségeivel is igyekeztünk a testvéri kapcsolatokat ápolni, az egymásra figyelést erősíteni.

Az eredmények és sikerek mellett azonban voltak nehézségek, megpróbáltatások is, bár a sok egymásnak feszülő személyi érdek nem uralta el annyira közösségi életünket, hogy szem elől tévesszük a közös célt: valláserkölcsi közösségünk megtartását és erősítését. Egyetemes unitárius kincsünk a jézusi evangéliumban gyökerező összetartozás, testvériség. Csak úgy tudunk tovább élni, dolgozni és gyarapodni, ha egymás mellett meg tudunk maradni és a szó igaz értelmében egymás terhét felelősségteljesen hordozzuk. Hiszem, és azért imádkozom, hogy Isten gondviselő szeretete adjon bölcsességet, hogy az egymásnak feszülő véleménykülönbségek között megtaláljuk az egyetértést, azt a közös utat, melyen együtt tovább tudunk haladni. Ehhez semmi más nem kell csak az Isten- és emberszolgálat alázatos felvállalása. Jézus tanítása kell felerősödjön lelkünkben:„tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok” (Mt 11,29/b). Újév reggelén ezért imádkozom és imádkozunk. Az örökkévaló egy igaz Istenünk segítsen megtalálni a közös utat, és adjon erőt az evangélium szellemében, hogy munkásai tudjunk maradni a szolgáló szeretetnek.

Kedves Testvéreim! Évezredek távolából szól felénk a zsoltáríró üzenete az új év első reggelén „Most azért mit reméljek, oh Uram!?” (Zsolt 39,8). Mennyi gond és bizonytalanság között vergődünk egyénileg és közösségileg! A gazdasági, pénzügyi gondok mellett súlyosbodik a szellemi és lelki válság, melynek jelei naponta tapasztalhatóak. A rossz értelemben vett versengés és irigység behálózta sokunk szívét.   Meglazultak a családi, rokoni, nemzeti együvé tartozás kötelékei. Sokan tesszük fel magunknak vagy a mellettünk élőnek a zsoltáros kérdést. Ilyen körülmények között mit remélhet az ember?

A megtisztuláshoz és tisztánlátáshoz szükséges, hogy az önvizsgálat megtörténjen. Isten jelenvalóságát érezve bátran szembe kell néznünk magunkkal és a múlt viselt dolgaival. Csak így várhatjuk, hogy embertársainkkal való kapcsolataink rendeződjenek. Meg kell vallanunk, hogy nem mindig vezéreltek jézusi gondolatok. Őszintén el kell mondanunk, hogy hívő emberként gyarló vágyak uralták szívünket és cselekedeteinket sokszor ezek irányították. Önös érdekek, konok makacsságok, hatalmi vágy és önzés gördített akadályt elénk nap mint nap vagy a reményt vesztett emberek, a szótlan közömbösségbe zárt életek falába ütköztünk. Azt tapasztaltuk, hogy az életharc, a fennmaradás és megmaradás küzdelmében sokszor egyedül maradt az Istenben bízó ember. Az eredménytelenséget, az egy helyben való topogást látva fakadt fel  bennünk is a kérdés: mit reméljek, mit reméljünk, oh Isten!?

Az élő hittel megáldott Isten gyermeke, az ember nem adja, nem adhatja fel a harcot. A hívő ember szívében a remény nem halhat meg. Nem keríthet hatalmába a beletörődés, nem béníthat meg a tehetetlenség. Meg kell találnunk a megoldást! Ezt pedig csak együtt tudjuk megtalálni, ha mind, együtt, feltétlen hittel és szolgáló szeretettel jézusi tanítványoknak valljuk magunkat. Szívünk szeretetét, értelmünk világosságát és a bennünk lakozó jóságot összetéve, egymás mellé illesztjük azt, ami mindenki számára jó, szép és igaz.

Hadd idézzek József Attila A számokról című verséből:

„Vegyetek erőt magatokon
És legelőször is
A legegyszerűbb dologhoz lássatok –
Adódjatok össze,
Hogy roppant módon felnövekedvén,
Az Istent is, aki végtelenség,
Valahogyan megközelítsétek.”

Keresztény Testvéreim!

Újév reggelén vallom a költővel, hogy erőt kell vennünk magunkon. Nagyobb buzgósággal kell munkálkodnunk feladataink teljesítésében, a szív melegségével és bizalommal fordulva egymás felé. Mindennapi cselekedeteink tegyenek bizonyságot az evangélium kisugárzó erejéről, mert a reménykedő ember Isten jelenlétét igazolja a világban. Ha újév reggelén a zsoltáros költő kérdése hangzik el ajkunkról, akkor az apostol tanítása szerint adjuk meg a feleletet: „azért fáradunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki minden embernek megtartója…“ (1Tim 4,10). Az élő Isten szeretetének tudatában akarunk tovább dolgozni, aki nemcsak megteremtett, hanem elhívott, hogy a szeretet munkásaiként munkatársai legyünk. Nekünk az a feladatunk, hogy erről az élő Istenről, aki minden benne bízni tudó embernek gondviselő Atyja, valljunk hittel és cselekedettel. Életünknek igazolnia kell, hogy nem az önzés, nemcsak a magunkkal való törődés irányít, hanem a szolgáló szeretet, hiszen így leszünk fontosak és értékesek egymásnak és Istenünknek.

A szeretetnek és áldásnak egy örök igaz Istene vezessen bennünket az új évben és segítse nemzeti közösségünkért, egyházunkért, szeretteinkért végzett közös, áldozatos munkánkat. Áldja és szentelje meg Belé vetett hitünket, reménységünket. Adjon népünknek, egyházunk minden tagjának és minden békeszerető embernek áldott új évet!

Kolozsvár, 2016. január 1.

Főpásztori szeretettel,

Bálint Benczédi Ferenc

püspök

Őrtűz: 2015. Nyárádremete

Hozzászólás

Őrtűz – Nyárádremete, 2015 október 24

Az EJKE a Nyárádremete határában (Köhér) gyújtott őrtűznél vett részt az október 24-re meghirdetett határkivilágításon.
Az esemény felvétele:

https://www.youtube.com/watch?v=i5gW2f0dMNk

Képeink:
Ft.dr. Köllő Gábor lélekemelő beszédét nehéz elfelejteni: kaláka, gyermekvállalás és szíven átszűrt tudás – ezek nélkülözhetetlenek az önrendelkezés kivívásához! Hallgassák meg!
 
Isten áldja meg mindazokat, akik október 24-én őrtüzet gyújtottak. Köszönet a szervezőknek, köszönet a kulturális programok résztvevőinek és áldás legyen mindazokon akik részt vettek Székelyföld határainak kivilágításában, vagy valahol a világban együtt éreztek a székelyekkel!
 
EJKE
Mellékletek terület
Őrtűz-01 Őrtűz-02 
Őrtűz-03 Őrtűz-04
Őrtűz-06 Őrtűz-05
 Őrtűz-07  Őrtűz-08
Őrtűz-09  Őrtűz-10

Őrtűz-11

Őrtűz-12

Őrtűz-13

Őrtűz-14

IV. Székely Nap – interjú

Hozzászólás

Szeretettel ajánlom szíves figyelmükbe

Mellékletek terület

YouTube-videó (IV. Debreceni Székely Nap – “Az AUTONÓMIA rajtad is múlik”) előnézete

IV. Debreceni Székely Nap – “Az AUTONÓMIA rajtad is múlik”

IV. Székely Nap

Hozzászólás

IV. Székely Nap

Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület (EJKE), együttműködve a Debreceni Unitárius Egyházközséggel 2015. szeptember 5-én, szombaton, rendezi meg a IV. Debreceni Székely Napot. A Székely Napra a Hatvan utca 24. szám (Debreceni Unitárius Egyházközség) alatt kerül sor.

A rendezvény célja a székelység kulturális értékeinek és jelenkori kihívásainak bemutatása. Ennek megfelelően a vallási, irodalmi, zenei, gasztronómiai, művelődéstörténeti programok és a civil kezdeményezések bemutatása mellett, nem lehet megkerülni a székelyföldi területi önrendelkezés kérdését sem. Meggyőződésünk, hogy a székelyek – és más kisebbségi sorban élő magyar közösségek – autonómiája össznemzeti érdek, kiemelt jelentőségű a magyarság jövőjét illetően.

Hála Istennek, érdeklődő és megjelent testvéreinknek, az Emberi Erőforrások Minisztériumának, 2015. szeptember 5-én megtartottuk a IV. Székely Napot. Van, aki többet várt az eseménytől, vagy inkább a nap folyamán megjelentek létszámától, mások viszont elégedetten vontuk le a következtetést, hogy minden megmozdulás, mely a székelység megmaradása érdekében szerveződött, hozzásegíti embertársainkat, hogy minél jobban megismerjék múltunkat és ragaszkodjanak ahhoz a szemlélethez, mely a Székelyföldön élők autonómia törekvését segíti, illetve mindannyiunk székely jövőjét munkálja.

A délelőtti program 10,00 órakor kezdődött, miután a hivatalos megnyitót követően a résztvevők figyelemmel kísérték a Székely Nemzeti Tanács tíz évét. Az eredeti elképzelése az volt az EJKE társszervező egyesületnek, hogy kerekasztal beszélgetést kezdeményez a Székelyföldi Autonómia Alap létesítésével kapcsolatosan, illetve további lehetőségeket kutat a Székelyföldi autonómia előrehaladásának segítése érdekében. Ez a kezdeményezés nem jöhetett létre, hiszen bármennyire is fontos az alap célkitűzés, a meghívott civil egyesületek részéről csak egy képviselő tisztelt meg jelenlétével.

SzékelyNap03

Csíki András elnök-gondnok ismertette az autonómiával, illetve a tervbe vett és beindított alappal kapcsolatosan. A bemutató végére interaktívvá alakult az ismertető, hiszen a résztvevők közül többen is megfogalmazták meggyőző véleményüket a politika-mentesség, a székelység támogatása mellett.

11,00 órakor író-olvasó találkozó és könyvvásár – beszélgetés könyvekről, erdélyiségről, hitről vette kezdetét. Először Pap Gy. László lelkész mutatta be hetedik, egyben második prédikációs kötetét: Esztendőnyi lelki kenyér címmel. Korábban Csíki András így méltatta a könyvet: „Alapvető élethelyzetek, egyéni, közösségi, nemzeti kérdések jelennek meg és bibliai példázatokon, leckéken, tanításokon keresztül jutunk el a Szeretet Parancsának engedelmeskedő ember válaszáig, helyeselhető döntéséig. Ebben a közegben egyszerű, érthető üzenetek, fogódzkodók, sarokkövek, mércék vannak, itt nem lehet a Mindenség végtelen viszonylagosságára, a Szubjektum határtalanságára, korlátlanságára, megzabolázhatatlanságára hivatkozni.

Többek között a szerző az előzményekről tett említést, melyben hangsúlyozta, hogy szolgálatának 30. évfordulója alkalmából készült a könyv, illetve egyfajta hálaadás Istennek, amiért infarktusát követően még életet biztosított számára. Ezt követően a munkatársainak mondott köszönetet, majd a könyv tartalmát ismertette röviden, felsorolva, hogy milyen beszédeket talál benne az olvasó és ezek miként hatnak a szívre, értelemre, vagy növelik benne a hitet. Arról is tett említést, hogy vannak újabb célkitűzései, melyeket Isten segítségével kíván elérni.

A könyvbemutatók kapcsán Csíki András következett,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

aki ismertette korábban megjelent kötetét: Aposztróf címmel. „Minden belül van verseiben, a gondolat, a lendület, az erő, Isten, a nekifeszülés, de még maga a kiszabadulás is – minden belülről feszíti, belülről teremti meg őt. Sodró immanens erők éltetik a transzszilvanizmust, mint túlélési stratégiát. Bizonyos retorikai módozatok, bizonyos túlretorizáltság révén valósul meg mindez Csíkinél, templomi hangon olykor, „a befalazott szószék” Farkas Árpád-i hangján máskor.” – olvasható többek között az ismertetőben.

12.30-15.00 ebéd következett, melyet az udvaron készítettünk el mindenki megelégedésére.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Robi, a pityóka tokány felelőse

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Készül a kürtős kalács

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Finomra sikerült a kürtős

Céltudatos volt az egy tál étel megválasztása, hiszen pityóka, vagyis krumpli tokányt készítettünk székely módra. Hogy mennyire ízlett mindenkinek, bizonyság hogy vacsora alkalmával is többen kértünk repetát.

Du. 15,00 órakor istentiszteletet tartottunk, melyen a szószéki szolgálatot Pap Gy. László lelkész végezte Préd 1,9-10 alapján:

 SzékelyNap05

Pap Gy. László lelkész

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Istentisztelet

Ami volt, az lesz újra, és ami történt, az történik megint: semmi sem új a nap alatt. Ha azt mondják valamire: „Lám, ez új”, az is rég megvolt azokban az időkben, amelyek előttünk voltak.” A beszéd olvasható teljes terjedelmében a lelkész honlapján: https://papgylaszlo.wordpress.com/2015/09/05/iv-szekely-nap-2/ hivatkozáson. Lényegében arról értekezett egyházi beszédében a lelkész, hogy „Mint állandó vándoroknak jelenthet újszerűt egy útszakasz, de ami új nekünk, az régen volt ismerős azoknak, akik előttünk jártak.” Vagyis nekünk is kötelességünk az őseink által bejárt utakon haladnunk tovább és tennünk is székely jövendőnk érdekében.

Csíki András elnök-gondnok szeretettel üdvözölte azokat is, akik a délutáni programra jöttek el, illetve mindenkinek jó szórakozást kívánt. A délután nyitó programjaként

SzékelyNap04

Horváth György Zoltán

Horváth Zoltán György vetítéses előadása következett, melyben kimondott hozzáértéssel és könnyedséggel ismertette a Csíkszéki középkori templomokat.

17,30-kor a kopjafa avatás következett,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A kopjafa leplezve

SzékelyNap07

A kopjafa avatása

SzékelyNap26

Csíki András elnök-gondnok

Balázsi László lelkész és neje

Balázsi László lelkész és neje

melyet Pap Gy. László lelkész tartott és mely beszéd teljes terjedelmében olvasható a: https://papgylaszlo.wordpress.com/2015/09/05/iv-szekely-nap-3/ hivatkozáson.

18,00 órakor a Jazz Five Zenekar

SzékelyNap08

koncertje örvendeztette meg a jelenlevőket. Valóban rendkívüli módon elbűvölt mindnyájunkat az a fantasztikus zene, melyet népzenei alapokra épített fel az együttes és adott elő profi módon. Köszönjük szépen nekik a szereplést és máskor is várjuk hozzánk.

Az EJKE nyereménysorsolást rendezett a belépő jegyek alapján. Minden nyertes akár több értékes könyvvel is távozhatott a rendezvény végén.

19,30-tól Psalmus Hungaricus címmel nagyszerű pódiumműsor keretében Meister Éva

SzékelyNap02

A művésznő az olthévízi testvérek társaságában

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A művésznő a lelkész házaspárral

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A művésznő rajongói közt

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A művésznő rajongói közt

színművésznő előadását láttuk-hallottuk.

Végül pedig 20,30-kor a Székely Himnusszal zártuk rendezvényünket. Minden közreműködő testvérünknek, atyánkfiának, EJKE tagnak nagyon szépen megköszönjük a segítséget, a hozzájárulást, a részvételt. Minden ünneplőre és otthon maradottra Isten gazdag áldását kérjük.

Spáda János testvérünk így ír a rendezvényről: „Részt vettünk tegnap a Debreceni Székely Napon, a Debreceni Unitárius Egyházközség székhelyén Debrecenben. Az egész napos rendezvényen, az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület, együttműködve a Debreceni Unitárius Egyházközséggel színes programot ajánlott az érdeklődőknek: Székely Kopjafát avattunk, hallgattunk többek között Istentiszteletet, előadást a Csíkszéki középkorú templomokról, Horváth Zoltántól, jazz koncertet a Jazz Five együttessel és a PSALMUS HUNGARICUS pódiumműsort Meister Éva színművésznő előadásában. Íme néhány kép ebből az alkalomból:— Spáda Ildikó társaságában.” Forrás: (https://www.facebook.com/spada.janos.5?fref=ts).

SzékelyNap09Spáda

A művésznő a Spáda házaspárral

Képek a napi eseményekből:

SzékelyNap00 SzékelyNap06
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA SzékelyNap25

…Találkozzunk 2016-ban is!

Older Entries Newer Entries