Kezdőlap

Szertartásrend

1. A Magyarországi Unitárius Egyház szertartásrendje

 

2. A Magyar Unitárius Egyház Szertartásrendje

UNITÁRIUS ISTENTISZTELETI ÉS SZERTARTÁSI REND

I. ISTENTISZTELET II. SZERTARTÁS III. ALKALMI ISTENTISZTELET
Vasárnapi Keresztelés Karácsonyesti
Ünnepi Konfirmáció Nagypénteki
Hétköznapi Úrvacsora Anyák napi
Betegek úrvacsorája Áldozócsütörtöki
Házasságkötés megáldása Reformációi
Házassági jubileum Halottak napi
Temetés Dávid Ferenc emlék-istentisztelet
Szilveszter esti (Óévi)
Újévi
Jótevők emlék-istentisztelet
Szeretetvendégségi
Lelkésszentelési
Püspökbeiktatói
Lelkészbeiktatói
Lelkész kibúcsúzó
Főtanácsi és Zsinati
Templomszentelési
Harangavatási
Orgonaavatási
Házavatási
Sírkő-, síremlék-avatás

 

 

 

 

I. ISTENTISZTELET

 

Vasárnapi istentisztelet

A. Az istentisztelet ideje

Az istentisztelet vasárnap de. 11 órakor, indokolt esetben 10 órakor, három harangszó után kezdődik; a kezdés időpontját önkényesen megváltoztatni nem lehet. Ha a gyülekezeti élet zavartalansága igényli, s erre megvannak a tárgyi feltételek, az istentisztelet más időpontban (délután, este) is tartható.

B. Az istentisztelet rendje

A harmadik harangozás befejezéséig a gyülekezet tagjai elfoglalják helyüket a templomban.
A harangszó befejezésével a lelkész bemegy a templomba és beül a papi székbe; a gyülekezet tagjai bemenetelkor ülve maradnak vagy felállnak, mindenhol a helyi szokás szerint.
1. Kezdőének. A gyülekezet áll.
2. Derekas ének. A gyülekezet ül. Fontos követelmény, hogy a gyülekezet a derekas éneket végig énekelje. A lelkész megvárja az ének befejezését s csak azt követően megy fel a szószékre.
3. Ima. A gyülekezet áll.  Időtartama ne haladja meg az 5 percet.
4. Miatyánk. Jézus  imádságát  a  lelkész  mondja  vagy  olvassa:  „Mi  Atyánk,  aki  a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hata-lom és a dicsőség mindörökké. Ámen.”
Ahol a gyülekezet igényli a Miatyánkot hangosan együtt mondja a lelkésszel.
5. Közének: A gyülekezet áll. A közének nem helyettesíthető énekkari-, zeneszámmal vagy szólóénekkel.
6. Textus-felvétel. Kötött szövege a következő: „Istentiszteletre egybegyűlt hívek, kedves testvéreim! Egyházi beszédem alapgondolata írva található a Máté evangéliuma 5. részének 10. versében (ha a textus több vers, úgy verseiben); Máté evangéliuma 10. versében a következők olvashatók…” A textust minden más kísérő szöveg nélkül a lelkész megismétli. A textus után nem mond „Ámen-t”.
7. Egyházi beszéd. Időtartama 20-25 perc.
8. Csendes ima. Kötött bevezető szövege a következő: ”Az Isten Lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Hallgassunk a Lélek szavára, imádkozzunk csendben, magunkba szállva.” A lelkész hangos Ámen-nel zárja be a csendes imát, amelynek időtartama annyira terjedhet, amennyi idő alatt a lelkész magában elmondaná a Miatyánkot. A gyülekezet ül.
9. Záró ima. Időtartama 2 perc, lehetőség szerint a gyülekezeti tagok közösségi és egyéni életére tekintsen. A gyülekezet áll, majd az ima befejeztével leül.
10. Hirdetések. Kihirdetendők elsősorban az előző héten végzett szertartások, valamint az istentisztelet jellegével összeegyeztethető, a gyülekezeti élettel kapcsolatos kérdések és események.
11. Áldáskérés. A lelkész, a gyülekezet életére, Isten áldását kéri. Kötetlen, de minta-ként ajánlott szöveg: „A gondviselő Isten áldása és szeretete legyen és maradjon mindnyájunkkal, Ámen”. – „Az Úr áldjon meg és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját rajtatok és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az Ő orcáját reátok és adjon békességet nektek. Ámen”. Ezt követően a lelkész lejön a szószékről, és újból elfoglalja a helyét a papi székben.
12. Záróének. A gyülekezet ül.
13. Az istentisztelet befejeztével a lelkész és a gyülekezet a helyi szokás szerint vonul ki a templomból.

 

Ünnepi istentisztelet

Karácsonyi, húsvéti, pünkösdi, őszi hálaadási

Az ünnepi istentisztelet rendje azonos a vasárnapi istentiszteletével, kiegészítve az úrvacsorai szertartással.

 

Hétköznapi istentisztelet

A. Reggeli istentisztelet

Ideje a helyi szokásnak megfelelően: az istentisztelet előtti harangozás szintén a helyi szokás szerint történik.
A harangszó befejeztével a lelkész bemegy a templomba és beül a papi székbe.
1. Kezdőének. A gyülekezet áll.
2. Derekas ének. A gyülekezet ül. Itt is érvényes a vasárnapi istentiszteletnél említett szempont. Az ének befejezése után a lelkész felmegy a szószékre.
3. Előfohász. Kötött szövege a következő: „Mutasd meg Uram nekünk a te utadat, hogy járhassunk a te igazságodban, és teljes szívvel tiszteljünk téged. Ámen.” 
4. Bibliaolvasás. Kötött szövege a következő: „Kedves testvéreim! Reggeli istentiszteletünk alkalmával felolvasom a Máté evangéliuma 6. részének 1-8-ig terjedő verseit.” A gyülekezet állva hallgatja.
5. Ima. Időtartama 5-6 perc.
6. Miatyánk. Itt is érvényes a vasárnapi istentiszteletnél említett szempont.
7. Csendes ima, mint a vasárnapi istentiszteleten.
8. Áldáskérés. Mint a vasárnapi istentiszteleten. Ezt követően a lelkész lejön a szószékről és újból elfoglalja helyét a papi székben.
9. Záróének.

B. Esti istentisztelet

Ideje a helyi szokás szerint.
Rendje ugyanaz, mint a reggeli istentiszteleté, azzal a hozzáadással, hogy különösen a nagyheti, úrvacsorára előkészítő istentiszteleten a lelkész egyházi beszédet, ill. bibliamagyarázatot tart.

 

 

II. SZERTARTÁS

 

Keresztelés

A. Szertartás rendje

 1.  Ének (308-as ének). Az ének befejezése után a lelkész az úrasztala mellett végzi szertartást.
  2. Előfohász. Kötetlen, mintaként ajánlott szöveg: „Teremtő és gondviselő Istenünk!
  Áldd meg e pillanatot és légy velünk, midőn e kisgyermeket felvesszük egyházunk tagjai közé. Ámen.”

  3. Textus-felvétel: kötött szövege a következő: „Kedves szülők, keresztszülők, kedves testvéreim! Keresztelési beszédem alapgondolata írva található Máté evangéliuma 3. részének 17. versében…” A bibliai helyet és a textus szövegét nem ismételjük meg.
  4. Keresztelési beszéd. Időtartama mintegy 10 perc. Beteg gyermek keresztelésénél a beszéd elmaradhat.
  5. Ima 
  6. Miatyánk 
  7. Keresztelés. A lelkész miközben a gyermek fejére önti a vizet a kehelyből, a következő szöveget mondja: „Én téged N. megkeresztellek az egy örök igaz Isten nevében és felveszlek az unitárius keresztény egyház tagjai közé, Jézus követésére. Ámen.”
  8. Áldáskérés. Kötetlen szöveg, mintaként ajánlott: „Isten áldjon meg szép élettel.
  Növekedj testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ámen”

B. Kereszteléssel kapcsolatos szempontok

1. Keresztelés helye a templom. Csak indokolt esetben végezhető máshol is, mint pl. lelkészi irodában, családi otthonban, kórházban.
2. A keresztelés időpontja: templomban, az istentisztelet keretében, a záró ének előtt.
A     templomon kívül a nap bármelyik szakában. Ha a keresztelés ünnepen történik, úgy a szertartásra az úrvacsora kiosztása után kerül sor.
3. Egyházi gyakorlatunk szerint kisgyermeket keresztelünk, de rendkívüli esetben felnőttet is.
4. A szertartás befejezése után a lelkész ne csókolja meg a keresztelt kisgyermeket, kezet fog a szülőkkel és keresztszülőkkel: a saját és a gyülekezet nevében jókívánságait fejezi ki.
5. Kívánatos, hogy a keresztszülőkkel együtt a szülők is álljanak ki a szertartás végzésekor az úrasztalához.
6. A keresztelő poharat a harangozó vagy egyházfi viszi be a templomba vízzel töltve és hozza ki a szertartás után. A megmaradt vizet a lelkész önti ki a pohárból, lehetőleg virágra.
7. A lelkész a következő vasárnap kihirdeti a szertartást.

 

Konfirmáció

1. A konfirmáló növendékek istentisztelet előtt a helyi szokás szerint gyülekeznek.
2. Bevonulás a templomba lelkész és gondnok vezetésével. A növendékek öltözete lehetőleg helyi népviselet legyen, ha nem, akkor az alkalomhoz illő és egységes.
3. A növendékek leülnek az úrasztala körül elhelyezett székekre vagy az első padokba. Ha a körülmények megengedik, a szülők és keresztszülők üljenek a növendékek háta mögötti padokba.
4. Istentisztelet (lásd a vasárnapi istentiszteleti rendet).
5. Hirdetés. A lelkész bejelenti a konfirmációi szertartást és ennek keretében az úrvacsorát.
6. Orgonajáték, miközben a lelkész lejön a szószékről és az úrasztalához megy.
7. A növendékek névszerinti bemutatása.
8. Konfirmációi ének: 221. A növendékek állva éneklik.
9. Ima. A  növendékek  közösen  mondják  a  következő  imát:  „Jó  Istenünk,  szerető édes Atyánk! Szívünk tiszta örömével jöttünk ma szent hajlékodba. Nem most vagyunk itt először, de ezzel az érzéssel még nem imádkoztunk, mint most, amikor először leszünk vendégei a Jézus életére és halálára emlékeztető úrvacsorának.
Köszönjük, hogy megtartottad életünket és erőt adtál jó szüleinknek, hogy felnevelhettek. Köszönjük, hogy növelted hitünket, s így nemcsak testben, de lélekben is naggyá nőhettünk és megismerhettük unitárius vallásunk hitelveit és erkölcsi tanításait. Kérünk, erősítsd hitünket, növeld bennünk a szeretet készségét, hogy a megismert igazságok mellett hűséggel kitartsunk és felelőséggel vállaljuk emberi hivatásunkat. Segíts, hogy legyünk méltó követői a Názáreti Jézusnak, szerető testvérei embertársainknak, most és mindörökké. Ámen.”

10. A növendékek kikérdezése az unitárius kátéból. A 30., 78. és 136. sz. kérdések feleleteit a növendékek közösen mondják. Lelkész a növendékeket nevén szólítja és mindeniket többször is kérdezi, közben a figyelem felfrissítése érdekében a növendékek énekeket énekelhetnek.
11. Konfirmációi ének: 220. A növendékek állva éneklik.
12. Fogadalomtétel. A növendékek szívre tett kézzel felelnek a következő kérdésekre:
Hiszed-e, hogy Isten a világmindenség teremtője, az emberiség gondviselő Atyja, egy Isten?
Hiszem és vallom.

Hiszed-e, hogy bölcs akarata az embert a jóság, igazság és szeretet megvalósítására és megélésére hívta el?
Hiszem és vallom.
Hiszed-e, hogy Jézus Istennek tökéletes gyermeke, tanítása számunkra út, igazság és élet?
Hiszem és vallom.
Hiszed-e, hogy az ember Isten lelkétől vezérelve, Jézus példaadása nyomán hozzá-járulhat Istenországa megvalósításához?
Hiszem és vallom.
Hiszed, hogy unitárius kereszténységed, amely történelme folyamán nagy áldozatokat hozott és kimagasló eredményeket ért el, tisztán hirdeti Jézus evangéliumát, az Isten-és emberszeretet vallását s életünk végcélját, a tökéletességet?
Hiszem és vallom.
Ha hiszed, fogadod-e, hogy Istenhez, Jézus tanításához és unitárius egyházadhoz mindhalálig hű maradsz?
Ígérem és fogadom.
Kész vagy-e fogadalmadat az úrvacsora vételével megpecsételni?
Kész vagyok.
13. Úrvacsorai ének, melyet a növendékek a gyülekezettel közösen énekelnek.
14. Úrvacsorai  beszéd  és  az  úrvacsora  kiosztása, a  megállapított  szertartási  rend szerint.
15. Ima. A  növendékek  közösen  mondják  a következő  imát: „Jó Istenünk, szerető Atyánk! Hálás gyermeki szívvel köszönjük meg ez áldott alkalmat, midőn színed előtt és a gyülekezet közösségében hitünkről vallást tettünk, s az úrvacsora vétele által elköteleztük magunkat Isten és embertársaink szeretetére és szolgálatára.
Engedd, hogy ezt az érzést, amellyel most tele a szívünk, vihessük magunkkal ki az életbe és otthonainkba, hogy legyen az erőforrás számunkra. Éljünk az értelem tisztaságával, a hit hűségével, és a szeretet felelősségével. Légy útmutatónk, állj mellénk, ha a jóban ingadoznánk, segélj, ha erőnk elhagyna. Tarts meg minket a te szeretetedben, unitárius vallásunk és egyházunk iránti hűségben. Áldásod legyen fogadalmunkon és egész életünkön, most és mindörökké. Ámen.”

16. Konfirmációi ének: 222. A növendékek állva éneklik.
17. Egyháztaggá fogadás. Kötött szövege a következő:
„Unitárius vallásunkról elhangzott bizonyságtevések alapján, melyet az úrvacsora vételével megerősítettetek, befogadlak titeket az Unitárius Egyház…..-i egyházközségének önálló tagjai közé.
Megismertétek egyházunk múltját, legyetek méltók elődeink szellemi örökségére; ismeritek a jelen életét, legyetek öntudatos tagjai, cselekvő munkatársai a gyülekezetnek; előttetek a jövő, legyetek hűséges hordozói és továbbfolytatói hit-és életfelfogásunknak, Isten és ember szolgálatában. Ámen.”

Az egyháztaggá fogadás idején, ahol erre lehetőség van, a harang vagy az orgona halkan szóljon.
18. Emléklapok kiosztása. Miután a növendékek aláírják a konfirmációi anyakönyvet, a lelkész átadja az emléklapokat egy-egy bibliai mondás kíséretében.
19. A lelkész megáldja a növendékeket. Ezalatt a növendékek fél térdre ereszkednek.
20. Üdvözlések: a gondnok üdvözli a konfirmáltakat, akik válaszként bejelentik, esetleg átadják az egyházközségnek tett adományukat. Ezt követően egy kisebb növendék, és az előző évben konfirmáltak részéről egy ifjú üdvözlik a növendékeket, majd a konfirmáltak köszöntik az egyházközség vezetőségét, a szülőket és keresztszülőket.
21. Záróének.

 

Úrvacsora

A. Az úrvacsora előkészítése

1. Az úrvacsoraosztást megelőző vasárnap a lelkész kihirdeti az úrvacsorát az alábbi szöveg szerint:„Jelentem a gyülekezetnek, hogy mához nyolcad napra…..ünnepe alkalmából az úrasztalát megterítjük, s arra, Jézus életére és halálára emlékeztető jegyeket: kenyeret és bort teszünk. A nagyhét folyamán készüljünk az úrasztalához bűnbánó lélekkel, keresztényi alázattal, hogy annak méltó vendégei lehessünk. A nagyhéten minden este….órai kezdettel úrvacsorára előkészítő istentiszteletet tartunk a templomban”(ha máshol, megjelölni a helyiséget).
2. Nagyhéten a lelkész köteles minden nap úrvacsorára előkészítő istentiszteletet tartani egyházi beszéddel vagy bibliamagyarázattal (lásd a hétköznapi istentiszteleti rendet).
3. Ünnepi istentisztelet befejezése után a lelkész először kihirdeti az előző héten végzett szertartásokat, légátus kiküldését, az ünnepi istentiszteletek rendjének esetleges módosulását és a gyülekezetet érintő közleményeket, végül az úrvacsorát.
Az úrvacsora kihirdetésének szövege: „Amint azt kihirdettük….ünnepe alkalmábólaz úrasztalát megterítettük, s arra, Jézus életére és halálára emlékeztető jegyeket: kenyeret és bort tettünk. Kérem híveinket, készüljenek és járuljanak az úrasztalához őszinte lelki számvetéssel és keresztényi alázattal. Jelen alkalomra az úrvacsorai kenyeret és bort X. Y. adományozta.” Úrvacsorai jegyekre adományokat tettek (ez utóbbit csak ott, ahol ásban van). A lelkész néhány mondatban megköszöni az adományt.

B. Az úrvacsora rendje

1. Úrvacsorai ének (1. versszak)
Az ének befejezése után a lelkész az úrasztala mellett végzi a szertartást. A gyülekezetül.
2. Textus-felvétel. Kötött szövege a következő: „Kedves testvéreim! Úrvacsorai beszédem alapgondolata írva található a Máté evangéliuma 26. Részének 26. versében, a következőképpen:…”ismételjük meg sem a helyet, sem a szöveget. A textus felvétele őtt nincs előfohász.
3. Úrvacsorai beszéd, időtartama mintegy 10 perc.
4. Ima. A gyülekezet áll.
5. Miatyánk. A vasárnapi istentiszteletnél említett szempont itt is érvényes.
A gyülekezet tagjai a helyi szokás szerint kiállnak az úrasztala köré. Először a szolgálattevők vesznek úrvacsorát.
6. Az úrvacsora kiosztása. Lelkész a helyi gyakorlat szerint törli a kelyhet. A ülekezet több csoportban vesz úrvacsorát. Az egyes csoportok úrvacsoravétele után a lel-kész bibliai idézettel kezdődő rövid imát mond. Miután a gyülekezet helyre megy, a lelkész visszatakarja az úrasztalát.
7. Záró ima. Hálaadó jelleggel, figyelemmel a gyülekezet éltére.
8. Áldáskérés. Kötetlen,   de   mintaként   ajánlott   szöveg: „Végezetül  testvéreim, atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztalódjatok, egy értelemben legyetek és békességben éljetek. A békesség és szeretet Istene legyen veletek. Ámen.”

C. Az úrvacsorával kapcsolatos szempontok

1. Az úrvacsora kiosztása az ünnepek első napján a délelőtti istentisztelet keretében a záróének előtt történik, de kiosztható első napján délután vagy este és másodnapján délelőtt is.
2. Az úrvacsoraosztás alatt a gyülekezet énekli az úrvacsorai énekeket.
3. Az úrvacsora feltétele a konfirmáció. Azonban, ha nem konfirmált egyháztag áll ki úrvacsorát venni, a lelkész részére is kiosztja az úrvacsorai jegyeket. Istentisztelet után azonban felvilágosítja és igyekszik meggyőzni, hogy teljesítse az említett feltételt, vagyis konfirmáljon.
4. Az úrvacsora más felekezetűek részére is kiszolgáltatható, ha élni akarnak vele.

5. Az úrasztala megterítése ill. előkészítése a helyi szokások szerint történik. Ebben a lelkész hitvese is részt vesz, akinek elsőrendű gondja, hogy a terítők és kelyhek tiszták és rendesek legyenek. Az úrvacsorai kenyeret a lelkész vágja fel, előtte imát mond.
6. A megmaradt kenyér és bor a lelkészi irodában, lakásban vagy gyülekezeti teremben fogyasztható el az adományozók, a kebli elöljárók és egyházfiak közösségében. Ajánlatos, hogy a megmaradt úrvacsorai jegyekből csak egyszeri kínálás történjék. Már előre félre kell tenni a betegek részére szükséges kenyeret és bort.

 

Betegek úrvacsorája

1. A lelkész az ünnepet megelőző vasárnap a hirdetés alkalmával felhívja a figyelmet arra, hogy az úrvacsorában részesülni akaró betegek kérését a hozzátartozók már a nagyhét folyamán jelentsék be.
2. A szertartás rendje: a/ előfohász (lásd a hétköznapi istentiszteletnél),  b/ az ünneppel kapcsolatos textus, vagy kimondottan a betegnek szóló bibliai szöveg felolvasása, c/ ima, d/ Miatyánk, e/ úrvacsora kiosztása, f/ áldás. Ha a körülmények erre lehetőséget adnak, a szertartást énekkel kezdjük és zárjuk.
3. Az úrvacsoraosztásnál a gondnok vagy keblitanácsos ill. egyházfi a lehetőség szerint legyen jelen.
4. Ha a család jelenlevő tagjai igénylik, a lelkész részükre is kiszolgáltathatja az úrvacsorát.
5. Ha betegek úrvacsoravétele az úrvacsorai szertartás után történik, a lelkész és kísérője nem vesznek úrvacsorát, csak a beteg és azok a családtagok, akik előzetesen nem része-sültek úrvacsorában. Minden más alkalommal a lelkész maga is úrvacsorát vesz.
6. Az úrvacsora betegek és öregek részére az év bármely napján kiszolgáltatható.

 

Házasságkötés megáldása

A. A szertartás rendje

 1.  Egyházi ének (224, 185, 195, stb.)
  2. Előfohász. Kötetlen,  ajánlott  szöveg: „Mutasd meg Uram nekünk  a  te utadat, hogy járhassunk a te igazságodban, és teljes szívvel tiszteljünk téged. Ámen.”
  3. Textus-felvétel: „Kedves ifjú pár, kedves testvéreim! Esketési beszédem alap-gondolata írva található az 1Korinthusi levél 13. részének 13. versében, a következőképpen:..” A bibliai helyet és a szöveget nem ismételjük meg.
  4. Esketési beszéd. Időtartama mintegy 10-15 perc.
  5. A  lelkész  a  beszéd  befejezése  után  a  következő  felhívást  intézi  az  ifjú  párhoz:
  „Most pedig fogjátok meg egymás jobb kezét és mondjátok utánam a hűségfogadalmat: „Én N.N. esküszöm az egy örök igaz Istenre, hogy X.Y-t, kinek jobb kezét jobb kezemben tartom, mint törvényes hitvestársamat, hű és igaz szeretettel kívánom boldogítani. Őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában hűtlenül el nem hagyom. Vele élek, örvendek, tűrök és szenvedek holtomiglag vagy holtáiglan. Isten engem úgy segéljen.” „Áment” a lelkész mondja. A nő a leánykori nevét .
  6. Ima 
  7. Miatyánk 
  8. Áldáskérés. Kötetlen,  ajánlott  szöveg: „Isten  áldása  legyen  e  házasságkötésen. Legyetek jó egészségben, egyetértésben és békességben éljetek. A szeretet és békesség Istene legyen veletek. Ámen.”
  9. Záróének (224, 2 versszak; 31 sz.)

B. A házasságkötés megáldásával kapcsolatos szempontok

1. A lelkész csak a törvényesen megkötött és igazolt házasságot részesítheti egyházi megáldásban.
2. A szertartás helye: a templom, indokolt esetben a lelkészi iroda vagy családi ház. A szertartás rendje ebben az esetben is ugyanaz, az ének itt elmaradhat.
3. A szertartás bejelentésénél a lelkész tisztázza, hogy ha tiszta unitárius párról van szó, mindkét fél, vegyes házasság esetén pedig az unitárius fél meg van-e keresztelve és konfirmált-e? Ha nem, igyekezzék meggyőzni, hogy a házasságkötés megáldása előtt vegye igénybe e szertartásokat. Tartson házasságkötési előkészítőt, ismertesse egyházunk hitfelfogását a házasságról és a családról, különös tekintettel a gyermekáldás vállalására.
4. Más felekezetűek esetében, kifejezett kívánságra a lelkész az illető hitfelfogása szerint mondhatja a fogadalmat, a következő módosításban: „Én, N.N. fogadom az egy Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szentháromság egy örök igaz Isten, hogy….”, a szöveg változatlanul folytatódik.
5. A következő vasárnap a lelkész kihirdeti a szertartást. Ha a vőlegény vagy menyasszony más egyházközségből való, értesítendő az illető lelkészi hivatal, a szertartás ki-hirdetése végett.
6. Vegyes házasság esetén igénybe vehető mindkét felekezet szertartása.
7. A házassági megáldást, ha mindkét fél unitárius, semmilyen körülmények között nem szabad megismételni.

 

Házassági jubileum

 1.  Ének (199. sz.1 versszak)
  2. Előfohász 
  3. Textus-felvétel 
  4. Alkalmi beszéd 
  5. A  lelkész  a  beszéd  befejezése  után  a  következő  felhívást  intézi  a  házaspárhoz:
  Most pedig fogjátok meg egymás jobb kezét és mondjátok utánam a hálaadás szavait: „Én N.N. hálát adok Istennek, gondviselő Atyámnak, hogy …..évvel ezelőtt hitvestársat és gyermekeimnek édesanyját (édesapát adott férjem) feleségem X.Y személyében. Köszönöm az erőt, amelyet általa adott; a hűséget, amelyet benne megtapasztaltam, a hitet, amelyet ő táplált bennem és a szeretetet, amely által életünk célt és értelmet nyert. Fogadom, hogy ezután is hű társa leszek örömben és bánatban, egészségben és betegségben egyaránt, szívem utolsó dobbanásáig. Ámen.” 
  6. Ima
  7. Miatyánk
  8. Áldás
  9. Záróének

 

Temetés

A. Háznál

Abban az esetben, ha a szertartást a templomban végzik.
1. Egyházi ének
2. Rövid ima 
3. Ének, majd utána a temetési menet megalakulása 
4. Temetési menet, közben egyházi ének.

B. Templomban vagy háznál

1. Kezdőének (9, 10, 12, 22 sz.)
2. Derekas ének (57, 58, 59, 189, 199, 279 sz.)
3. Ima 
4. Miatyánk 
5. Közének (297, 298, 303 sz.)
6. Textus-felvétel: „Gyászoló család, végtisztességet tevő gyülekezet! Temetési beszédem alapgondolata írva található az 1Korinthusi levél 13. részének 8. versében a következőképpen:…”. A bibliai helyet és szöveget nem ismételjük meg.
7. Temetési beszéd. Időtartama 20-25 perc.
8. Utóima 
9. Búcsúztató. Hozzátartozók kifejezett kívánságára (csak próza lehet). Elvi szempont: az élők búcsúznak a halottól.
10. Áldás 
11. Záróének (304, 296 sz).

C. Temetői kápolnában

1. Előfohász 
2. Egyházi ének (199. sz. 1 versszak)
3. Textus-felvétel (lásd fentebb)
4. Temetési beszéd. Időtartama 15-20 perc
5. Ima 
6. Miatyánk 
7. Búcsúztató (lásd fentebb)
8. Áldás 
9. Záróének (57 sz. lehetőség szerint végig énekelni).

D. A sírnál

1. Bibliaolvasás 
2. Miatyánk 
3. Ezt követően a lelkész így szól: Valljuk meg a halál felett is diadalmaskodó unitárius hitünket. Mondjuk el együtt hitvallásunkat:
Hiszek egy Istenben, az élet teremtőjében és gondviselő Atyánkban. Hiszek Jézusban, Isten legjobb fiában, a mi igaz tanítómesterünkben. Hiszem a szentlelket.
Hiszek az Unitárius Keresztény Anyaszentegyház hivatásában. Hiszem a bűnbocsánatot és az örök életet. Ámen.

4. Ének (a hantolás alatt)
5. Áldás (a hantolás befejezése után)
A sírnál végzett szertartás a hantolás előtt történik. A lelkész csak a hantolás után feje-zi be a szertartást és hagyhatja el a sírt.

E. A temetéssel kapcsolatos szempontok

1. A haláleset bejelentése megfelelő kérdőív ill. bejelentőlap segítségével történik.
2. A harangozás a helyi szokás szerint.
3. Az anyagi kérdések intézése a gondnokra tartozik.
4. A temetést megelőző virrasztáson, ahol ez szokásban van, a lelkész belátása szerint vegyen részt, az egyházi énekek éneklését az énekvezér vagy megbízott egyháztag vezesse. Az egyházközség elöljárósága hasson oda, hogy a virrasztás jellegével nem egyező mozzanatok (ivás, kártyázás stb.) maradjanak el.
5. A temetés ideje a helyi szokás szerint.
6. A temetési szertartás csak lezárt koporsóval történhetik. Ezt már a koporsónak a házból történő kihozatala előtt el kell végezni.
7. A templomból való temetés esetén a koporsó a portikusban helyezendő el.
8. Népszerűsíteni kell az egyházközség javára történő koszorúmegváltást.
9. A torozás, mint vallásunkkal nem egyező szokás, az Egyházi Alaptörvény 44. szakasza értelmében mellőzendő.
10. Következő vasárnap a lelkész kihirdeti a szertartást.

 

 

III. ALKALMI ISTENTISZTELET

 

 

Karácsonyesti istentisztelet

 1.  Az istentisztelet rendje azonos a hétköznapi istentisztelet rendjével. Bibliaolvasás kötelezően (Lukács 2, 1-20 és Máté 2, 1-12.)
  2. Ének
  3. Karácsonyfa-gyertyák meggyújtása
  4. Karácsonyi énekek, versek és énekkari vagy zeneszámok, tetszés szerinti össze-állításban.
  5. Rövid bezáró beszéd.
  6. Záróének. A karácsonyi ajándékcsomagok a záróének után osztandók ki, hogy ne zavarjuk meg az istentiszteletet.
  7. Ezt követően még egy alkalmi karácsonyi ének énekelhető.

 

Nagypénteki istentisztelet

A. Délelőtt: rendes vasárnapi istentisztelet, alkalmi imával és egyházi beszéddel. 
B. Délután vagy este, a helyi szokás szerint. Az istentisztelet rendje:
1. Kezdőének 
2. Derekas ének (1 versszak)
3. Passió (egyéni vagy énekkari előadásban)
4. Ima 
5. Miatyánk 
6. Csendes ima 
7. Áldás 
8. Záróének

 

Anyáknapi istentisztelet

1. Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és egyházi beszéddel. 
2. Kiegészítő rész: Előadás, énekkari és zeneszámok, egyéni énekek, anyáknapi és alkalmi vallásos versek.
3. Záróének

 

Áldozócsütörtöki istentisztelet

Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és egyházi beszéddel.

 

Reformációi istentisztelet

Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és egyházi beszéddel.

 

Halottak napi istentisztelet

Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és egyházi beszéddel.

 

Dávid Ferenc emlék-istentisztelet

 1.  Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és egyházi beszéddel. 
  2. Kiegészítő rész: énekkari számok, zeneszámok, egyéni énekek, az alkalmi vallásos
  versek, előadás Dávid Ferenc életéről és munkásságáról.
  3. Záróének.

 

Szilveszter esti istentisztelet (Óévi)

Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és egyházi beszéddel.

 

Újévi istentisztelet

Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és egyházi beszéddel.

 

Jótevők emlék-istentisztelete

 1.  Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és egyházi beszéddel. 
  2. Kiegészítő rész: előadás a jótevők emlékéről (lehet egy személyről is), énekkari és ámok, egyéni énekek, megfelelő vallásos versek.
  3. Záróének.

 

Szeretetvendégségi istentisztelet

1. Előfohász (lásd a hétköznapi istentiszteletnél)
2. Ének (lehetőség szerint derekas ének)
3. Bibliaolvasás 
4. Bibliamagyarázat 
5. Ima 
6. Miatyánk 
7. Áldás 
8. Záróének

A szeretetvendégséggel kapcsolatos szempontok

1. A szeretetvendégség (agapé), mint az őskereszténység jelentős vallásos cselekménye, evangéliumi alapon álló unitárius istentiszteleti rendünk szerves része, amelynek keretében helyet kaphatnak a vallásos és az egyházi élet, egyháztörténelem tárgykörét felölelő előadások is.
2. A szeretetvendégség szerves részét képezi a hívek adományából származó tészta és tea közös elfogyasztása is. A tea elkészítésénél szeszes italt nem szabad használni.
3. A szeretetvendégség a hívek közösségi tudatának és egymás iránti testvéri szeretetének fejlesztésére és ezen keresztül a szekták egyház- és társadalomellenes munkájának megfékezésére irányul.
4. A szeretetvendégség időpontja vasárnap délután a helyi szokás szerint.

 

Lelkészszentelési istentisztelet

A. Zsinati főtanácsi ülés

Az Egyházi Képviselő Tanács előadója előterjeszti a Tanács jelentését a Zsinat Főtanács istentiszteletének keretében tartandó lelkészszentelésről.

B. Lelkészszentelési istentisztelet és szertartás

1. Rendes vasárnapi istentisztelet megállapított rend szerint a szolgálattevő szószékről való lejöveteléig.
2. Ének (193. sz)
3. Lelkészszentelési beszéd 
4. Püspök felhívására főjegyző felolvassa a felavatandó lelkészek névsorát kinevezésük sorrendjében, akik nevük hallatára felállnak.
5. Püspök az úrasztala mellől a következő kérdéseket intézi a felavatandó lelkészekhez:
a/ Készek vagytok-e az unitárius lelkészi hivatás vállalására, Isten és ember szolgálatára?
Készek vagyunk.
b/ Fogadjátok-e, hogy Jézus evangéliumán alapuló unitárius keresztény vallásunk hitelveit megtartjátok és hirdetitek, híveiteket is vallásos és erkölcsös életre vezetitek, anyaszentegyházunk épülésére és Istenországa megvalósulására?
Fogadjuk.
c/ Készek vagytok-e fogadástételeteket a lelkészi eskü letételével megpecsételni? Készek vagyunk.

6. Püspök felhívására főjegyző beveszi az esküt.
Én N. N. esküszöm az egy örök igaz Istenre, hogy lelkészi tisztségemben híven és lelkiismeretesen járok el.
Vallásomat és egyházamat hűséggel szolgálom.
A jézusi evangéliumot az unitárius vallás hitelvei szellemében, értelmi és lelkiismereti meggyőződésem szerint hirdetem és tanítom.
Az Unitárius Anyaszentegyház előhaladásáért mindent megteszek, semmit el nem mulasztok és semminemű terhes szolgálatot ki nem kerülök.
Az egyházi törvényemnek és elöljáróimnak az Egyház Alaptörvénye szerint vonakodás nélkül engedelmeskedem.
Minden erőmből arra törekszem, hogy példaadó életemmel, Isten és ember szolgálatával egyházamat és Istenországát építhessem.
Isten engem úgy segéljen és úgy adja lelkem üdvösségét. Ámen.

7. Eskütétel után a püspök, főjegyző, esperesek, teológiai tanárok, előadó és felkért lelkészek a felavatandó fejére teszik kezüket és egy-egy bibliai idézetet mondanak. Ezután – a kézrátétel alatt – a püspök Isten áldását kéri a felavatott lelkészekre.
8. Ezt követően a főjegyző kinyitja a felavatott lelkészek anyakönyvét és felhívja őket, hogy kinevezésük sorrendjében írják be nevüket.
9. A püspök átadja a lelkészi oklevelet egy-egy bibliai mondás kíséretében.
10. A felavatott lelkészek egyike köszönetet mond a Zsinati Főtanácsnak.
11. Záróének. (199 vagy 214 sz.)

 

Püspökbeiktató istentisztelet

Az E. K. Tanács előadója, utalva a püspökválasztó Zsinati Főtanács határozatára, bejelenti, hogy az Államtanács (államelnök)… számú Törvényerejű Rendeletével elismerte főtisztelendő…….püspökké választását, melynek alapján az ünnepélyes beiktatásra minden előkészület megtörtént.
Főgondnok-elnök felhívja a Zsinati Főtanács tagjait, hogy a püspökbeiktató istentiszteletre vonuljanak a templomba.

Az istentisztelet és szertartás rendje
1. Kezdőének 
2. Derekas ének 
3. Ima 
4. Miatyánk 
5. Ének ( 1.versszak)
6. Főgondnok-elnök felolvassa a püspökválasztó Zsinati Főtanács határozatát. Ugyan-csak felolvassa az állam részéről történt elismerés és megerősítés iratát és felkéri a főjegyzőt és az espereseket, hogy a beiktatási szertartást végezzék el.
7. Az úrasztala mellett a főjegyző és esperesek jobb kezüknek a püspök fejére tételével egy-egy bibliai idézet elmondásával végzik a beiktatási szertartást, melyet a főjegyző vagy rangidős esperes áldással fejez be. (Ez alatt csendes orgonaszó).
8. Főgondnok-elnök a beiktatott főpásztort felkéri, hogy mint az Unitárius Egyház….-ik püspöke, foglalja el Dávid Ferenc székét.
9. Ének (193. sz. miközben a püspök felmegy a szószékre)
10. Ima 
11. Miatyánk 
12. Közének 
13. Textus-felvétel 
14. Egyházi beszéd
15. Utóima 
16. Áldás 
17. A beiktatott püspök üdvözlése
18. Záróének (199, 213 vagy 214 sz)

 

Lelkészbeiktató istentisztelet

1. Kezdőének
2. Derekas ének
3. Esperes és a beiktatandó lelkész az úrasztalához vonulnak. Esperes köszönti a gyülekezetet és felhívja a köri jegyzőt, hogy olvassa fel a püspöki kinevezést. Ennek megtörténte után esperes felszólítja a lelkészt, hogy tartsa meg beköszöntő szolgálatát.
4. Ének (1. versszak, miközben a lelkész felmegy a szószékre)
5. Ima 
6. Miatyánk 
7. Közének 
8. Textus-felvétel 
9. Egyházi beszéd 
10. Utóima (ezt követően a lelkész lejön a szószékről)
11. Ének (1. versszak, miközben a beiktatást végző püspök, esperes vagy megbízottjuk felmegy a szószékre.)
12. Textus-felvétel 
13. Beiktató beszéd
14. Áldás 
15. Ének (1 versszak). Itt szerepet kaphat az egyházközség énekkara vagy más jelenlevő énekkar is.
16. Esperes és az új lelkész megállnak a templom piacán; a tulajdonképpeni beiktatás itt történik.
17. Esperes a következőket mondja: „Én, mint a …egyházkör esperese, a Szervezeti Szabályzat biztosított jogomnál fogva, ezennel beiktatlak a …egyházközség rendes lelkészi állásába.
Átadom a templom kulcsát. Nyisd meg a templom ajtaját és tárd szélesre, hadd jöjjön minden hívő ember imádkozni, megpihenni és új erőt nyerni Isten házában.
Átadom a Bibliát. Hirdesd az evangéliumot, prédikáld és példázd életeddel a szeretet kettős jézusi parancsát.
Átadom a kelyhet. Osszad a kenyeret és a bort, életünk örök erőforrásait, a Jézus asztaláról mindazoknak, akik éhezik és szomjúhozzák az áldottabb emberi életet.
Átadom az egyházközség pecsétjét. Végezd a munkád hűséggel és hivatástudattal, hogy mindenek ékesen és szép rendbe legyenek. Az evangélium szellemében légy őrállója és pásztora a rád bízott gyülekezetnek Isten és ember szolgálatban.”
18. Püspök üdvözlése. Ha a püspök jelen van a beiktató istentiszteleten, szószéki szolgálata után az esperes vagy helyettese köszönti, amire a püspök válaszol. A többi köszöntő kizárólag a beiktatott lelkészhez intézendő.
19. A beiktatott lelkész üdvözlése: a/ egyházközség, b/ egyházkör, c/ egyházi főhatóság, d/ helybeli felekezetek képviselői részéről.
Beiktatott lelkész válaszol valamennyi üdvözletre, amelyet áldással fejez be.
20. Záróének.

 

Lelkész-kibúcsúzó istentisztelet

1. Kezdőének 
2. Derekas ének 
3. Főhatósági irat felolvasása. Ezt követően az esperes vagy helyettese felszólítja a lelkészt a kibúcsúzó szolgálat megtartására.
4. Ének (1. versszak, miközben a lelkész felmegy a szószékre)
5. Ima 
6. Miatyánk 
7. Közének
8. Textus-felvétel 
9. Egyházi beszéd 
10. Utóima (Ezt követően a lelkész lejön a szószékről).
11. Ének (1. versszak, miközben az egyházi főhatóság, vagy az egyházkör képviselője a szószékre).
12. Textus-felvétel és beszéd 
13. Áldás 
14. Ének (1. versszak vagy egyházközségi énekkar)
15. Ha a püspök jelen van, az egyházkör esperese köszönti. 
16. Kibúcsúzó lelkész köszöntése: a/ az egyházközség, b/ egyházkör, c/ egyházi főhatóság, d/ helybeli felekezetek képviselői részéről.
A kibúcsúzó lelkész válasza, amelyet áldással fejez be.
17. Záróének

 

Főtanácsi és Zsinati istentisztelet
1. Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és egyházi beszéddel, amelyet a püspök által felkért szolgálattevő végez. 
2. Zsinati Főtanács alkalmával az istentisztelet úrvacsoraosztás egészíti ki a megállapított szertartási rend szerint. 

Megjegyzés: az énekvezéri teendőket a püspök felkérése alapján végzik. A résztvevő lelkészek valamennyien kötelesek palástosan megjelenni az istentiszteleten

 

Templomszentelési istentisztelet

A templomszentelést a püspök vagy megbízottja végzi.
A bevonuló püspököt a gondnok üdvözli a templom piacán és felkéri a templom felavatására.

1. Kezdőének 
2. Derekas ének 
3. Ima 
4. Miatyánk 
5. Közének 
6. Textus-felvétel
7. Avató egyházi beszéd
8. Utóima 
9. Áldás 
10. Ének vagy énekkar 
11. A lelkész megfelelő és rövid beszámolója a templom javításáról, építéséről 
12. Úrvacsorai ének 
13. Úrvacsoraosztás a megállapított rend szerint 
14. Záróének

 

Harangavatási istentisztelet

Rendes vasárnapi istentisztelet, alkalmi imával és egyházi beszéddel. Az egyházi beszéd végén a harang megszólaltatása, miközben a harangavató (püspök, esperes, lelkész) a következő kötött szöveget mondja, amelyet a gyülekezet felállva hallgat: „És most szólaljonmeg a harang. Hívogassa az élőket, sirassa el a megholtakat, űzze el a veszedelmet. Hirdesse messzemenő hangon Isten dicsőségét, békességet a földön és jóakaratot az emberek között. Ámen”. (Harang megszólaltatása 1 perc.)

 

Orgonaavatási istentisztelet

Sorrendje azonos a harangavatási istentiszteletével. Az egyházi beszéd végén az orgona megszólaltatása, miközben az avató a következő kötött szöveget mondja, melyet a gyülekezet felállva hallgat: „És most szólaljon meg az orgona. Zengő hangja mellett szárnyaljonaz ajkakról és a szívekből a zsoltár: énekeljetek az Úrnak új éneket, vígan énekelj az Úrnak te egész föld. Ámen.” (Orgonajáték 1 perc).

 

Házavatási istentisztelet

 1.  Ének 
  2. Előfohász: kötetlen, ajánlott szöveg: „A kő, amelyet az építők megvetettek szegletkővé lett. Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt. Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt; örvendjünk és vigadjunk ezen. Ó Uram, segíts most, Ó Uram, adj jó előmenetelt”. (Zsolt 118, 22-25.) Ámen.
  3. Textus-felvétel 
  4. Alkalmi beszéd 
  5. Ima 
  6. Miatyánk 
  7. Áldás. Ajánlott szöveg: „Isten áldása legyen e hajlékon, hogy lehessen otthona a családnak. Az ő békessége és szeretete lakozzék benne és lakóinak szívében. Ámen.”

 

Sírkő-Síremlék-avatás

1. Ének 
2. Előfohász 
3. Rövid megemlékezés 
4. Ima 
5. Miatyánk 
6. Áldás 
7. Ének

Forrás: http://www.unitarius.org/

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: